สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเขียนจดหมายกิจธุระในรูปแบบการขอเชิญเป็นวิทยากรเป็นการติดต่อสื่อสารเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร ความจำเป็นต่าง ๆ ที่ประสงค์ให้ผู้อื่นหรือองค์กรต่าง ๆ รับทราบเพื่อนำไปสู่การพิจารณา

ให้ความร่วมมือในเหตุจำเป็น ดังนั้น  ภาษาที่เขียนจึงควรเป็นภาษาทางการและเขียนให้ถูกต้องตามรูปแบบ เมื่อนักเรียนศึกษาแล้วจะทำให้สามารถเขียนได้อย่างถูกต้อง และนำไปปรับใช้ชีวิตประจำวันได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

  1. อธิบายประเภทของจดหมายกิจธุระได้
  2. อธิบายวิธีการเขียนจดหมายกิจธุระ (จดหมายเชิญวิทยากร) ได้

ด้านทักษะกระบวนการ

1. เขียนจดหมายกิจธุระ (จดหมายเชิญวิทยากร) ได้

ด้านคุณลักษณะ

- คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มุ่งมันในการทำงาน

2. รักความเป็นไทย

          - คุณลักษณะเฉพาะ (ของแต่ละวิชา)

1. เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

2. ให้ความร่วมมือกับกิจกรรมกลุ่ม

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

- ตั้งคำถามให้นักเรียนร่วมกันตอบ

- การตรวจใบงานและการการเขียนจดหมายกิจธุระ (จดหมายเชิญวิทยากร) ตามหัวข้อที่กำหนด

 เครื่องมือ

- คำถาม

- ใบงาน

- ใบความรู้

- แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 โน้มน้าวใจให้เชื่อถือ
ชั่วโมง โน้มน้าวใจให้เชื่อถือ
เรื่อง การเขียนจดหมายกิจธุระ(2) 4 ส.ค. 66 (มีใบงาน)