สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเขียนจดหมายกิจธุระเป็นการเขียนจดหมายติดต่อกับบุคคล  องค์กร  ห้างร้าน  หน่วยราชการ เพื่อติดต่อกิจธุระของตนเอง  ดังนั้น  ภาษาที่เขียนจึงควรเป็นภาษาทางการ 

ใช้ภาษาให้ชัดเจน ตรงประเด็น และเขียนให้ถูกต้องตามรูปแบบของจดหมายกิจธุระ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

  1. อธิบายประเภทของจดหมายกิจธุระได้
  2. อธิบายหลักการเขียนจดหมายกิจธุระได้

ด้านทักษะกระบวนการ

1. เขียนจดหมายกิจธุระ (จดหมายขอความอนุเคราะห์) ได้

ด้านคุณลักษณะ

- คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มุ่งมันในการทำงาน

2. รักความเป็นไทย

- คุณลักษณะเฉพาะ (ของแต่ละวิชา)

1. เห็นคุณค่าและใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

2. ให้ความร่วมมือกับกิจกรรมกลุ่ม

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

- ตั้งคำถามให้นักเรียนร่วมกันตอบ

- การตรวจใบงานและการการเขียนจดหมายกิจธุระ (จดหมายขอความอนุเคราะห์) ตามหัวข้อที่กำหนด

เครื่องมือ

- คำถาม

- ใบงาน

- ใบความรู้

             - แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 โน้มน้าวใจให้เชื่อถือ
ชั่วโมง โน้มน้าวใจให้เชื่อถือ
เรื่อง การเขียนจดหมายกิจธุระ(1) 3 ส.ค. 66 (มีใบงาน ใบความรู้)