สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น ผู้รับสารหรือผู้อ่านจะต้องรู้จักวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับ ไตร่ตรองอย่างมีเหตุผล เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีประโยชน์

เหมาะสม ถูกต้อง ชัดเจน ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเมื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

ระบุลักษณะของข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็น

ด้านทักษะและกระบวนการ

วิเคราะห์ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากการเลือกอาชีพ

ด้านคุณลักษณะ

๑. ใฝ่เรียนรู้

๒. มุ่งมั่นในการทำงาน

สมรรถนะหลักที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน

 

สมรรถนะหลัก

ผลที่ต้องการ

๑. ความสามารถในการสื่อสาร

อธิบายเรื่องที่ตนศึกษา

๒. ความสามารถในการคิด

เกิดกระบวนการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และสรุปเรื่องที่ศึกษา

๓. ความสามารถในการแก้ไขปัญหา 

 

๔. ความสามารถในการใช้ชีวิต

๑. การทำงานร่วมกับผู้อื่น

๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

๑.นักเรียนได้มาซึ่งข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพที่ตนสนใจจากการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

- ตั้งคำถามให้นักเรียนร่วมกันตอบ  

- การตรวจใบงาน       

เครื่องมือ

- คำถาม   

- ใบงาน

- แบบประเมินผลการเรียนรู้ประจำแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 16 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สะท้อนสารผ่านวินิจฉัย
ชั่วโมง สะท้อนสารผ่านวินิจฉัย
เรื่อง สรรพสารวิเคราะห์ (2) 26 ก.ค. 66 (มีใบงาน)