สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

โคลงภาพพระราชพงศาวดารเกิดขึ้นโดยพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเลือกสรรเรื่องในพระราชพงศาวดารให้ช่างเขียนที่มีฝีมือเขียนรูปภาพ

และให้มีโคลงบอกเรื่องมีพระราชประสงค์ที่จะสรรเสริญพระเกียรติคุณของพระมหากษัตริย์ไทยในสมัยอยุธยาและรัตนโกสินทร์ที่มีพระมหากรุณาธิคุณต่อแผ่นดิน

การศึกษาเรื่องโคลงประกอบรูปที่ ๑๐ พระสุริโยทัยขาดคอช้าง และโคลงประกอบรูปที่ ๕๖ พันท้ายนรสิงห์ถวายชีวิตจะช่วยให้ผู้เรียนได้รับความรู้ทางประวัติศาสตร์

และเห็นคุณค่าของวรรณคดีไทยต่อไป

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

๑. อธิบายความเป็นมาและความสำคัญของโคลงภาพพระราชพงศาวดารได้

ด้านทักษะกระบวนการ

๑. เขียนสรุปความรู้ที่ได้รับจากการอ่านได้

ด้านคุณลักษณะ

- คุณลักษณะอันพึงประสงค์

๑. ใฝ่เรียนรู้

๒. มุ่งมั่นในการทำงาน

๓. รักความเป็นไทย

- คุณลักษณะเฉพาะ (ของแต่ละวิชา)

๑. ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

             ๒. มีมารยาทในการเขียน

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

๑. ความสามารถในการคิด

             ๒. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

- ตั้งคำถามให้นักเรียนร่วมกันตอบ

- การตรวจใบงาน        

เครื่องมือ

- คำถาม   

- ใบงาน

- แบบประเมินผลการเรียนรู้ประจำแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สะท้อนสารผ่านวินิจฉัย
ชั่วโมง สะท้อนสารผ่านวินิจฉัย
เรื่อง เพิ่มพูนพงศาวดาร (1) 28 มิ.ย. 66 (มีใบงาน ใบความรู้)