สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ข้อเท็จจริงเป็นความจริงเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ รอบตัวมนุษย์ หรือเป็นความรับรู้เกี่ยวกับสภาพตามธรรมชาติที่เกิดแก่ร่างกายของมนุษย์และปรากฏแก่บุคคลทั่วไป

ส่วนข้อคิดเห็นหรือความคิดเห็นนั้นเป็นผลจากกระบวนการทำงานของสมองมนุษย์ความรู้สึกหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ที่รับรู้ การศึกษาเรื่องข้อเท็จจริง

และข้อคิดเห็นให้เกิดประสิทธิภาพ นักเรียนต้องสามารถแยกแยะข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

๑. ระบุลักษณะของข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นได้

๒. วิเคราะห์ข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากบทอ่าน

ด้านทักษะกระบวนการ

            ๑. พูดแสดงความรู้ในประเด็นที่กำหนดได้

ด้านคุณลักษณะ

- คุณลักษณะอันพึงประสงค์

๑. ใฝ่เรียนรู้

๒. มุ่งมั่นในการทำงาน

๓. รักความเป็นไทย

- คุณลักษณะเฉพาะ (ของแต่ละวิชา)

๑. ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

              ๒. มีมารยาทในการเขียน

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

๑. ความสามารถในการคิด

๒. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

- ตั้งคำถามให้นักเรียนร่วมกันตอบ

- การตรวจใบงาน        

เครื่องมือ

- คำถาม   

- ใบงาน

             - แบบประเมินผลการเรียนรู้ประจำแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สะท้อนสารผ่านวินิจฉัย
ชั่วโมง สะท้อนสารผ่านวินิจฉัย
เรื่อง แจกแจงข้อมูล (3) 23 มิ.ย. 66 (มีใบงาน)