สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ข้อคิดเห็นหรือความคิดเห็นเป็นผลจากกระบวนการทำงานของสมองมนุษย์ความรู้สึกหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ

ที่รับรู้การศึกษาเรื่องข้อคิดเห็นจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถพิจารณาสารที่เป็นความรู้สึกหรือความคิด เพื่อนำไปใช้ประโยชน์

ในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

๑. บอกความหมายและลักษณะของข้อคิดเห็นได้

๒. วิเคราะห์ข้อคิดเห็นจากบทอ่านได้

ด้านทักษะกระบวนการ

          ๑. พูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นที่กำหนดอย่างมีเหตุผลได้

ด้านคุณลักษณะ

- คุณลักษณะอันพึงประสงค์

๑. ใฝ่เรียนรู้

๒. มุ่งมั่นในการทำงาน

๓. รักความเป็นไทย

- คุณลักษณะเฉพาะ (ของแต่ละวิชา)

๑. ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

              ๒. มีมารยาทในการเขียน

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

๑. ความสามารถในการคิด

๒. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

- ตั้งคำถามให้นักเรียนร่วมกันตอบ

- การตรวจใบงาน        

เครื่องมือ

- คำถาม   

- ใบงาน

- แบบประเมินผลการเรียนรู้ประจำแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สะท้อนสารผ่านวินิจฉัย
ชั่วโมง สะท้อนสารผ่านวินิจฉัย
เรื่อง แจกแจงข้อมูล (2) 22 มิ.ย. 66 (มีใบงาน ใบความรู้)