สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เนื้อเรื่องเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของเรียงความ ประกอบด้วยข้อเท็จจริง ความคิดเห็น รายละเอียด ซึ่งได้จากประสบการณ์ การสังเกต การค้นคว้าของผู้เรียน การเขียนเนื้อเรื่อง ผู้เขียนจะต้องเขียนให้สอดคล้องกับชื่อเรื่อง ไม่ออกนอกประเด็น เนื้อเรื่องจึงจะได้ใจความสมบูรณ์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

อธิบายความหมายและกระบวนการเขียนเรียงความหัวข้อ การเขียนเนื้อเรื่อง

ด้านทักษะกระบวนการ

เขียนเนื้อเรื่องถูกต้องตามกระบวนการเขียน

ด้านคุณลักษณะ

     - คุณลักษณะอันพึงประสงค์

มุ่งมั่นในการทำงาน

     - คุณลักษณะเฉพาะ(ของแต่ละวิชา)

เอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

1. ความสามารถในการสื่อสาร

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

- ตั้งคำถามให้นักเรียนร่วมกันตอบ

- การตรวจใบงาน        

เครื่องมือ

- คำถาม    - ใบงาน

- แบบประเมินผลการเรียนรู้ประจำแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 13

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรียงถ้อยร้อยอักษร
ชั่วโมง เรียงถ้อยร้อยอักษร
เรื่อง งามศิลป์เรียงความ (5) 15 มิ.ย. 66 (มีใบงาน ใบความรู้)