สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การวางโครงเรื่อง คือ การลำดับความคิดโดยอาศัยจุดมุ่งหมายหลัก จุดมุ่งหมายรอง และข้อมูลเนื้อหาที่รวบรวมได้มาเป็นแนวในการเขียน

การวางโครงเรื่องเป็นขั้นตอนที่ทำต่อจากการรวบรวมและจัดเรียงลำดับความคิด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

เชิงพฤติกรรม

ด้านความรู้  

          ออกแบบแผนภาพความคิดในการเขียนเรียงความได้

ด้านทักษะกระบวนการ

          เขียนโครงเรื่องได้ถูกต้องตามลำดับ

ด้านคุณลักษณะ

        - คุณลักษณะอันพึงประสงค์

     ๑. ใฝ่เรียนรู้

     ๒. มุ่งมั่นในการทำงาน

     ๓. รักความเป็นไทย

        - คุณลักษณะเฉพาะ (ของแต่ละวิชา)

          ๑. ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

          ๒. มีมารยาทในการเขียนและการพูด

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

          ๑. ความสามารถในการสื่อสาร

          ๒. ความสามารถในการคิด

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

- ตั้งคำถามให้นักเรียนร่วมกันตอบ

- การตรวจใบงาน        

เครื่องมือ

- คำถาม   

- ใบงาน

- แบบประเมินผลการเรียนรู้ประจำแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 11

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรียงถ้อยร้อยอักษร
ชั่วโมง เรียงถ้อยร้อยอักษร
เรื่อง งามศิลป์เรียงความ (3) 9 มิ.ย. 66 (มีใบงาน ใบความรู้)