สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เรียงความ ประกอบด้วยส่วนสำคัญ ๓ ส่วน คือ คำนำ เนื้อเรื่อง และสรุป เรียงความที่ดีควรมีเอกภาพ สัมพันธภาพและสารัตถภาพ การเขียนเรียงความที่ดีต้องมีความรู้เรื่องหลักการเขียน และมีมารยาทในการเขียน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

          อธิบายหลักการเขียนเรียงความได้

ด้านทักษะกระบวนการ

          เขียนเรียงความได้ถูกต้องตามหลักการเขียน 

ด้านคุณลักษณะ

     - คุณลักษณะอันพึงประสงค์

     ๑. ใฝ่เรียนรู้

     ๒. มุ่งมั่นในการทำงาน

     ๓. รักความเป็นไทย

     - คุณลักษณะเฉพาะ (ของแต่ละวิชา)

          ๑. ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

          ๒. มีมารยาทในการเขียนและการพูด

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

          ๑. ความสามารถในการสื่อสาร

          ๒. ความสามารถในการคิด

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

- ตั้งคำถามให้นักเรียนร่วมกันตอบ

- การตรวจใบงาน        

เครื่องมือ

- คำถาม   

- ใบงาน

- แบบประเมินผลการเรียนรู้ประจำแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 10

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรียงถ้อยร้อยอักษร
ชั่วโมง เรียงถ้อยร้อยอักษร
เรื่อง งามศิลป์เรียงความ (2) 8 มิ.ย. 66 (มีใบงาน ใบความรู้)