สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง เป็นเอกสารเก่าแก่ กล่าวถึงพระราชประวัติของพ่อขุนรามคำแหง  เหตุการณ์บ้านเมืองและความเจริญรุ่งเรืองในรัชสมัยของพระองค์ และพระราชกรณียกิจของพระองค์   

ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงตอนที่ ๑ เป็นผลงานที่ใช้ภาษาร้อยแก้ว มีสัมผัสคล้องจอง มีการซ้ำคำ ทั้งยังสะท้อนสภาพสังคมในสมัยสุโขทัย คือ มีการทำสงคราม บ้านเมืองมีความอุดมสมบูรณ์

และการสืบราชสันตติวงศ์  นอกจากนี้ยังให้ข้อคิดที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย การศึกษาศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง ทำให้ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ในสมัยของพระองค์

พระราชบิดาและพระเชษฐา ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงจึงเป็นวรรณคดี  เรื่องแรกที่ทรงคุณค่าเป็นอย่างมาก

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

คุณค่าและข้อคิดศิลาจารึกหลักที่ ๑

ด้านทักษะกระบวนการ

เขียนแผนภาพความคิดคุณค่าและข้อคิดจากการศึกษาศิลาจารึก หลักที่ ๑ ได้

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

๑. ใฝ่เรียนรู้

๒. มุ่งมั่นในการทำงาน

คุณลักษณะเฉพาะ (ของแต่ละวิชา)

 เห็นคุณค่าของหลักศิลาจารึกจากการอ่าน

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

๑. มีความสามรถในการสื่อสาร

๒. มีความสามารถในการคิด

3. รักความเป็นไทย

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

- ตั้งคำถามให้นักเรียนร่วมกันตอบ

- การตรวจใบงาน        

เครื่องมือ

- คำถาม   

- ใบงาน

- แบบประเมินผลการเรียนรู้ประจำแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรียงถ้อยร้อยอักษร
ชั่วโมง เรียงถ้อยร้อยอักษร
เรื่อง รอยจารึกแผ่นดิน (5) 2 มิ.ย. 66 (มีใบงาน)