สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงด้านที่ ๑ บรรทัดที่ ๑ ถึง ๑๘ เป็นพระราชประวัติของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ระบุพระนามพระราชบิดา พระราชมารดาและพระเชษฐา   

มีเนื้อความโดดเด่นด้านวรรณศิลป์ที่ใช้คำง่าย ๆ มีสัมผัสคล้องจอง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสื่อสารประจำวันได้ ศิลาจารึกหลักที่ ๑ ด้านที่๑ บรรทัดที่ ๑ ถึง ๒๐

มีเนื้อหาที่สอดแทรกข้อคิดในการดำเนินชีวิตที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงหลายประการ  ฉะนั้นควรตระหนักในคุณค่าของศิลาจารึก และหวงแหนความเป็นไทย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

-ระบุคำเชื่อมในประโยครวม -คุณค่าด้านวรรณศิลป์ที่ได้จากการเรียนเรื่อง ศิลาจารึก หลักที่ ๑

ด้านทักษะกระบวนการ

เรียบเรียงประโยครวม และเรียบเรียงคุณค่าด้านวรรณศิลป์

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

๑. ใฝ่เรียนรู้

๒. มุ่งมั่นในการทำงาน

คุณลักษณะเฉพาะ (ของแต่ละวิชา)

 เห็นคุณค่าของหลักศิลาจารึกจากการอ่าน

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

๑. มีความสามรถในการสื่อสาร

๒. มีความสามารถในการคิด

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

- ตั้งคำถามให้นักเรียนร่วมกันตอบ

- การตรวจใบงาน        

เครื่องมือ

- คำถาม   

- ใบงาน

- แบบประเมินผลการเรียนรู้ประจำแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 6

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรียงถ้อยร้อยอักษร
ชั่วโมง เรียงถ้อยร้อยอักษร
เรื่อง รอยจารึกแผ่นดิน (3) 31 พ.ค. 66 (มีใบงาน)