สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงด้านที่ ๑ บรรทัดที่ ๑ ถึง ๑๘ เป็นพระราชประวัติของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ระบุพระนามพระราชบิดา พระราชมารดาและพระเชษฐา

ต่อด้วยพระเกียรติประวัติในการรบกับขุนสามชนเจ้าเมืองฉอดในสมัยของพระราชบิดา จนได้รับพระราชทานพระนามจากพระราชบิดาว่า “รามคำแหง”

ครั้นพระราชบิดาสวรรคตแล้ว พระเชษฐาได้ครองเมืองต่อ พระองค์ก็ปฏิบัติด้วยความจงรักภักดีต่อพระเชษฐา เมื่อพระเชษฐาสวรรคต พระองค์จึงได้ขึ้นครองราชย์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

                    -วิเคราะห์ประโยคสามัญที่ปรากฏในศิลาจารึกหลักที่ ๑

ด้านทักษะกระบวนการ

                  -เขียนผังความคิดสรุปเนื้อหาสาระของศิลาจารึก หลักที่ ๑

- คุณลักษณะอันพึงประสงค์

๑. ใฝ่เรียนรู้

๒. มุ่งมั่นในการทำงาน

- คุณลักษณะเฉพาะ (ของแต่ละวิชา)

                   เห็นคุณค่าของหลักศิลาจารึกจากการอ่าน

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

๑. มีความสามรถในการสื่อสาร

๒. มีความสามารถในการคิด

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

- ตั้งคำถามให้นักเรียนร่วมกันตอบ

- การตรวจใบงาน        

เครื่องมือ

- คำถาม

- ใบงาน

- แบบประเมินผลการเรียนรู้ประจำแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 5

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรียงถ้อยร้อยอักษร
ชั่วโมง เรียงถ้อยร้อยอักษร
เรื่อง รอยจารึกแผ่นดิน (2) 26 พ.ค. 66 (มีใบงาน ใบความรู้)