สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ศิลาจารึกเป็นการบันทึกเรื่องราวต่าง ๆ ลงบนแผ่นหินซึ่งจะไม่มีการดัดแปลงแต่งเติมข้อความ    จึงเป็นหลักฐานอ้างอิงได้และยังเป็นเอกสาร

ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับวิชาการด้านภาษาศาสตร์ อักษรศาสตร์ และนิรุกติศาสตร์แสดงวัฒนธรรมของชนชาตินั้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

อธิบายสรุปเนื้อหา ความหมาย ลักษณะ และที่มาของศิลาจารึก

ด้านทักษะกระบวนการ

พูดนำเสนอประเด็นสำคัญจากจารึกพ่อขุนรามคำแหง

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

๑. ใฝ่เรียนรู้

๒. มุ่งมั่นในการทำงาน

คุณลักษณะเฉพาะ (ของแต่ละวิชา)

เห็นประโยชน์ของการเรียนรู้เรื่องศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

๑. มีความสามรถในการสื่อสาร

๒. มีความสามารถในการคิด

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

- ตั้งคำถามให้นักเรียนร่วมกันตอบ

- การตรวจใบงาน        

เครื่องมือ

- คำถาม

- ใบงาน

- แบบประเมินผลการเรียนรู้ประจำแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรียงถ้อยร้อยอักษร
ชั่วโมง เรียงถ้อยร้อยอักษร
เรื่อง รอยจารึกแผ่นดิน (1) 25 พ.ค. 66 (มีใบงาน ใบความรู้)