สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ประโยคเป็นข้อความที่สื่อสารได้เรื่องราว ทำให้รู้ว่าผู้พูดหรือผู้เขียนต้องการบอกเล่าเรื่องอะไร ประโยคประกอบด้วยวลี ๒ ส่วน เรียกว่า นามวลี ทำหน้าที่เป็นภาคประธาน และกริยาวลีทำหน้าที่เป็น
ภาคแสดง การศึกษาเรื่องประโยคสามัญ ประโยครวม และประโยคซ้อนจะช่วยให้นักเรียนสามารถวิเคราะห์โครงสร้างประโยค และนำไปใช้ในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

๑. บอกความหมายของประโยคแต่ละชนิดได้

             ๒. วิเคราะห์โครงสร้างของประโยคได้

ด้านทักษะกระบวนการ

๑. แต่งประโยคได้

๒. เขียนแผนภาพความคิดเรื่องประโยคได้

ด้านคุณลักษณะ

- คุณลักษณะอันพึงประสงค์

๑. มีวินัย

๒. มุ่งมั่นในการทำงาน

๓. รักความเป็นไทย

- คุณลักษณะเฉพาะ (ของแต่ละวิชา)

                    ๑. มีมารยาทในการพูด

                    ๒. ใช้ภาษาไทยและเลขไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

- ตั้งคำถามให้นักเรียนร่วมกันตอบ

- การตรวจใบงาน        

เครื่องมือ

- คำถาม

- ใบงาน

- แบบประเมินผลการเรียนรู้ประจำแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรียงถ้อยร้อยอักษร
ชั่วโมง เรียงถ้อยร้อยอักษร
เรื่อง ประโยคสื่อสาร (3) 24 พ.ค. 66 (มีใบงาน)