สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ประโยคซ้อนเป็นประโยคที่ประกอบด้วยประโยคหลัก (มุขยประโยค) และประโยคย่อย (อนุประโยค)มารวมเป็นประโยคเดียวกัน มีทั้งหมด ๓ ประเภท

ได้แก่ ประโยคซ้อนที่มีนามานุประโยค ประโยคซ้อนที่มี  คุณานุประโยค และประโยคซ้อนที่มีวิเศษณานุประโยค เมื่อเรียนรู้แล้วนักเรียนสามารถวิเคราะห์

โครงสร้างประโยคได้ และสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1. บอกความหมายของประโยคสามัญและประโยครวมได้

ด้านทักษะกระบวนการ

1. ระบุชนิดของประโยคได้

ด้านคุณลักษณะ

- คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย

2. มุ่งมั่นในการทำงาน

3. รักความเป็นไทย

         - คุณลักษณะเฉพาะ (ของแต่ละวิชา)

1. มีมารยาทในการพูด

2. ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

การวัดผลและประเมินผล

8.1 วิธีการ

- ตั้งคำถามให้นักเรียนร่วมกันตอบ

- การตรวจใบงาน

8.2 เครื่องมือ

- คำถาม

- ใบงาน

- ใบความรู้

- แบบประเมินผลการเรียนรู้ประจำแผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ภาษาไทย
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรียงถ้อยร้อยอักษร
ชั่วโมง เรียงถ้อยร้อยอักษร
เรื่อง ประโยคสื่อสาร (2) 19 พ.ค. 66 (มีใบงาน ใบความรู้)