สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ศิลปะแต่ละแขนงทั้งดนตรี นาฏศิลป์ และทัศนศิลป์ มีองค์ประกอบพื้นฐานสำคัญต่าง ๆ  ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน การวิเคราะห์เปรียบเทียบองค์ประกอบในงานศิลปะแขนงต่าง ๆ นักเรียนต้องมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับองค์ประกอบในงานศิลปะแขนงต่าง ๆ ซึ่งเนื้อหาสาระขององค์ประกอบเบื้องต้นในงานศิลปะ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

นักเรียนสามารถบอกองค์ประกอบที่ใช้ในงานดนตรีได้อย่างถูกต้อง

ด้านทักษะและกระบวนการ

 -

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. นักเรียนมีวินัย

2. นักเรียนใฝ่เรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

ตอบคำถาม/เขียนสรุปความรู้ถูกต้องร้อยละ 60 ขึ้นไป       

เครื่องมือ

ข้อคำถาม/ ใบงาน

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ดนตรี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง เปรียบเทียบองค์ประกอบในงานศิลปะ
ชั่วโมง เปรียบเทียบองค์ประกอบในงานศิลปะ
เรื่อง เข้าใจองค์ประกอบในงานดนตรี 23 มิ.ย. 66 (มีใบงานและใบความรู้)