สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ร้องเพลง เล่นดนตรีเดี่ยว และรวมวงโดยเทคนิคการร้องการเล่น การแสดงออก และคุณภาพเสียง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

          -

ด้านทักษะและกระบวนการ

นักเรียนสามารถบรรเลงเพลงพม่าเขว โดยใช้เครื่องดนตรีที่สร้างสรรค์ได้อย่างถูกต้อง ทั้งทำนองและจังหวะ

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. นักเรียนมีวินัย

2. นักเรียนมุ่งมั่นในการทำงาน

3. นักเรียนซื่อสัตย์สุจริต

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

ตอบคำถาม/เขียนสรุปความรู้ถูกต้องร้อยละ 60 ขึ้นไป       

เครื่องมือ

ข้อคำถาม/ ใบงาน

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ดนตรี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง เล่นดนตรีอย่างสร้างสรรค์
ชั่วโมง เล่นดนตรีอย่างสร้างสรรค์
เรื่อง ทดสอบการปฏิบัติเครื่องดนตรีที่สร้างสรรค์ 16 มิ.ย. 66