สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การปฏิบัติทักษะการเล่นทำนองเพลงพม่าเขว (บรรทัดที่ ๓) โดยใช้เครื่องดนตรีที่สร้างสรรค์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านทักษะและกระบวนการ

นักเรียนสามารถบรรเลงเพลงพม่าเขว (บรรทัดที่ ๓) โดยใช้เครื่องดนตรีที่สร้างสรรค์ได้อย่างถูกต้อง ทั้งทำนองและจังหวะ

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. นักเรียนมีวินัย

2. นักเรียนใฝ่เรียนรู้

3. นักเรียนมุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

1 วิธีการ

ตอบคำถาม/เขียนสรุปความรู้ถูกต้องร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป       

2 เครื่องมือ

ข้อคำถาม/ ใบงาน

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ดนตรี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง เล่นดนตรีอย่างสร้างสรรค์
ชั่วโมง เล่นดนตรีอย่างสร้างสรรค์
เรื่อง การปฏิบัติเครื่องดนตรีที่สร้างสรรค์ (2) 9 มิ.ย. 66 (มีใบความรู้)