สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. การปฏิบัติทักษะการเล่นเครื่องดนตรีที่สร้างสรรค์

2. การสร้างสรรค์เครื่องดนตรีประเภทเครื่องตีที่ดำเนินทำนองจากวัสดุที่หาได้ง่าย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

นักเรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการสร้างสรรค์เครื่องดนตรีประเภทเครื่องตีที่ดำเนินทำนองจากวัสดุที่หาได้ง่ายอย่างถูกต้อง

ด้านทักษะและกระบวนการ

นักเรียนสามารถสร้างสรรค์เครื่องดนตรีประเภทเครื่องตีที่ดำเนินทำนองจากวัสดุที่หาได้ง่ายที่นำมาบรรเลงบทเพลงสั้น ๆ ได้

ด้านคุณลักษณะ

          1. นักเรียนมีวินัย

          2. นักเรียนใฝ่เรียนรู้

          3. นักเรียนมุ่งมั่นในการทำงาน

          4. อยู่อย่างพอเพียง

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

ตอบคำถาม/เขียนสรุปความรู้ถูกต้องร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป       

เครื่องมือ

ข้อคำถาม/ ใบงาน เรื่อง แผนผังความคิดสรุปความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการสร้างสรรค์เครื่องดนตรีและการดูแลรักษา

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ดนตรี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง เล่นดนตรีอย่างสร้างสรรค์
ชั่วโมง เล่นดนตรีอย่างสร้างสรรค์
เรื่อง การสร้างสรรค์เครื่องดนตรี 26 พ.ค. 66 (มีใบงานและใบความรู้)