สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

นับตั้งแต่การสำรวจทางทะเลและการค้นพบดินแดนใหม่ ทำให้ชาวยุโรปได้เข้าไปมีอิทธิพลในดินแดนต่าง ๆ    ทั่วโลก ทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการล่าอาณานิคมของชาติมหาอำนาจยุโรปที่ส่งผลกระทบต่อชาติต่าง ๆ ที่ตกเป็นอาณานิคมมาจนถึงทุกวันนี้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

  1. สรุปพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของทวีปอเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ แอฟริกาและออสเตรเลียตั้งแต่การเข้ามาของชาติยุโรป

  2. เชื่อมโยงพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของยุโรปสมัยใหม่กับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของทวีปอเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ แอฟริกาและออสเตรเลียได้

ด้านทักษะกระบวนการ

วิเคราะห์อิทธิพลของยุโรปสมัยใหม่ที่มีต่อทวีปอเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ แอฟริกาและออสเตรเลียได้

ด้านคุณลักษณะ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. ใฝ่เรียนรู้

2. มุ่งมั่นในการทำงาน

คุณลักษณะเฉพาะ

1. สะท้อนมุมมองและบทเรียนที่มีต่ออิทธิพลของยุโรปสมัยใหม่ที่มีต่อทวีปอเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ แอฟริกาและออสเตรเลียได้ในหลากหลายมิติ

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

- ตั้งคำถามนำและให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย

เครื่องมือ

- คำถามนำ

- แบบประเมินการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 18

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง จากโลกเก่าสู่โลกใหม่
ชั่วโมง จากโลกเก่าสู่โลกใหม่
เรื่อง อิทธิพลของยุโรปสมัยใหม่ที่มีต่อทวีปอเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ แอฟริกา และออสเตรเลีย (1) 27 ก.ย. 66