สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ในช่วงปลายยุคกลาง ทวีปยุโรปมีการเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่การฟื้นฟูและพัฒนาองค์ความรู้ในยุคกรีกและโรมัน จนกระทั่งเกิดการสำรวจและค้นพบดินแดนใหม่ในทวีปต่าง ๆ

รวมไปถึงการปฏิรูปศาสนา การปฏิวัติวิทยาศาสตร์ การปฏิวัติอุตสาหกรรมและการพัฒนาสู่ความเป็นรัฐชาติสมัยใหม่ ปัจจัยทั้งหมดนี้นำไปสู่การแสวงหาและยึดครองดินแดน

ในทวีปต่าง ๆ เป็นอาณานิคม ส่งผลกระทบต่อพลวัตทางสังคมและวัฒนธรรมของทวีปต่าง ๆ จนถึงปัจจุบัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

วิเคราะห์ที่ตั้ง และลักษณะทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาคต่าง ๆ ในโลกที่มีผลต่อพัฒนาการโดยสังเขปได้

ด้านทักษะกระบวนการ

ตีความข้อมูลที่ได้จากการศึกษาข้อมูลที่จำเป็นต่อการศึกษาที่ตั้ง และลักษณะทางภูมิศาสตร์ ของภูมิภาคต่าง ๆ ในโลกที่มีผลต่อพัฒนาการโดยสังเขปได้

ด้านคุณลักษณะ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. ใฝ่เรียนรู้

2. มุ่งมั่นในการทำงาน

คุณลักษณะเฉพาะ

1.  สะท้อนความสำคัญของการศึกษาที่ตั้ง และลักษณะทางภูมิศาสตร์ของภูมิภาคต่าง ๆ ที่มีต่อพัฒนาการโดยสังเขปในฐานะพลโลกได้

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

- ตั้งคำถามนำและให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย

เครื่องมือ

- คำถามนำ

- แบบประเมินการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 14

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง จากโลกเก่าสู่โลกใหม่
ชั่วโมง จากโลกเก่าสู่โลกใหม่
เรื่อง ที่ตั้งสภาพทางภูมิศาสตร์ของทวีปอเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ แอฟริกา และออสเตรเลียที่มีผลต่อพัฒนาการโดยสังเขป (1) 30 ส.ค. 66 (มีใบความรู้)