สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

สงครามครูเสดที่เกิดขึ้นในช่วงปลายยุคกลางทำให้ยุโรปก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ ที่มีพัฒนาการที่สำคัญ คือ การฟื้นฟูศิลปวิทยาการ

การสำรวจทางทะเลและค้นพบดินแดนใหม่ การปฏิรูปศาสนาคริสต์ การเป็นรัฐชาติสมัยใหม่ การปฏิวัติวิทยาศาสตร์

การปฏิวัติอุตสาหกรรม และการแสวงหาอาณานิคมของชาติมหาอำนาจยุโรป

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1.สรุปพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของยุโรปสมัยใหม่ได้

ด้านทักษะกระบวนการ

1.วิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในประวัติศาสตร์ยุโรปสมัยใหม่ได้

ด้านคุณลักษณะ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

2. มุ่งมั่นในการทำงาน

คุณลักษณะเฉพาะ

1. เห็นความสำคัญของพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ยุโรปสมัยใหม่ที่มีผลต่อสังคมโลก

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

- ตั้งคำถามนำและให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย

เครื่องมือ

- คำถามนำ

- แบบประเมินการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๓

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง จากโลกเก่าสู่โลกใหม่
ชั่วโมง จากโลกเก่าสู่โลกใหม่
เรื่อง พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของยุโรปสมัยใหม่ (3) 23 ส.ค. 66