สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ยุโรปสมัยโบราณ (อารยธรรมกรีก-โรมัน) และสมัยกลาง (ศาสนาคริสต์และระบบฟิวดัล) เป็นรากฐานสำคัญของอารยธรรมตะวันตกที่ส่งผลต่อพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของทวีปยุโรปในยุคต่อมา รวมไปถึงพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1. สรุปอิทธิพลของอารยธรรมยุโรปสมัยโบราณและสมัยกลางที่มีผลต่อสังคมโลกได้

ด้านทักษะกระบวนการ

1. วิเคราะห์อิทธิพลของอารยธรรมยุโรปสมัยโบราณและสมัยกลางที่มีผลต่อสังคมโลกได้

ด้านคุณลักษณะ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. ใฝ่เรียนรู้

2. มุ่งมั่นในการทำงาน

2คุณลักษณะเฉพาะ

1. เห็นคุณค่าของการศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ยุโรปสมัยโบราณและสมัยกลางที่มีผลต่อสังคมโลก

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

- ตั้งคำถามนำและให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย

เครื่องมือ

- คำถามนำ

- แบบประเมินการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๐

           

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง รากเหง้าโลกตะวันตก
ชั่วโมง รากเหง้าโลกตะวันตก
เรื่อง พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของยุโรปสมัยกลาง (3) 26 ก.ค. 66