สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ยุคกลางเป็นยุคที่ความเจริญก้าวหน้าของอารยธรรมคลาสสิก หรืออารยธรรมกรีก-โรมันได้หยุดชะงักลงในดินแดนยุโรปตะวันตก โดยศาสนาคริสต์ได้เข้ามามีอิทธิพลต่อการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวิถีชีวิตแทน รวมไปถึงระบอบฟิวดัลหรือระบอบศักดินาสวามิภักดิ์ ซึ่งเข้ามามีบทบาทต่อการปกครองและเศรษฐกิจ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1. อธิบายพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของยุโรปสมัยกลางได้

2. วิเคราะห์สาเหตุและผลกระทบของเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ของยุโรปสมัยกลางได้

ด้านทักษะกระบวนการ

1. สืบค้นแหล่งข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของยุโรปสมัยกลางได้

ด้านคุณลักษณะ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. ใฝ่เรียนรู้

2. มุ่งมั่นในการทำงาน

คุณลักษณะเฉพาะ

1. เห็นความสำคัญของพัฒนาการยุโรปสมัยกลางที่มีผลต่ออารยธรรมตะวันตก

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

- ตั้งคำถามนำและให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย

เครื่องมือ

- คำถามนำ

- แบบประเมินการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง รากเหง้าโลกตะวันตก
ชั่วโมง รากเหง้าโลกตะวันตก
เรื่อง พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของยุโรปสมัยกลาง (1) 12 ก.ค. 66