สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ทวีปยุโรปมีลักษณะทางกายภาพที่สำคัญ คือ แม่น้ำขนาดใหญ่ ความอุดมสมบูรณ์ของพื้นดินภูมิอากาศที่อบอุ่น รวมไปถึงทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ถ่านหิน เหล็ก ทองแดง ปัจจัยเหล่านี้ดึงดูดให้มนุษย์เข้ามาตั้งถิ่นฐานในทวีปยุโรปตั้งแต่โบราณ และร่วมกันสร้างสรรค์อารยธรรมที่มีอิทธิพลต่อโลกในเวลาต่อมา

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

บอกที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ของทวีปยุโรปที่ส่งผลพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของทวีปยุโรปได้

ด้านทักษะกระบวนการ

วิเคราะห์ปัจจัยทางด้านที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ของทวีปยุโรปที่ส่งผลต่อพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของทวีปยุโรปได้

ด้านคุณลักษณะ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

๑. ใฝ่เรียนรู้

๒. มุ่งมั่นในการทำงาน

คุณลักษณะเฉพาะ

๑. เห็นความสำคัญของปัจจัยทางด้านที่ตั้งและสภาพทางภูมิศาสตร์ของทวีปยุโรปที่ส่งผลต่อพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของทวีปยุโรปได้

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

- ตั้งคำถามนำและให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย

เครื่องมือ

- คำถามนำ

- แบบประเมินการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๕

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง รากเหง้าโลกตะวันตก
ชั่วโมง รากเหง้าโลกตะวันตก
เรื่อง ภูมิศาสตร์ยุโรปกับพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ 21 มิ.ย. 66