สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

วิธีการทางประวัติศาสตร์เป็นขั้นตอนที่ใช้ในการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่น่าเชื่อถือ นอกจากนี้ ยังสามารถนำมาใช้ในการศึกษาเรื่องราวท้องถิ่นของตนเอง ซึ่งทำให้ผู้ศึกษามีความเข้าใจท้องถิ่นของตนเองมากขึ้นและนำกระบวนการวิเคราะห์มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

๑. ระบุวิธีการทางประวัติศาสตร์ได้

ด้านทักษะกระบวนการ

๑. วิเคราะห์ความสำคัญของวิธีการทางประวัติศาสตร์ได้

ด้านคุณลักษณะ

๑. เห็นความสำคัญของการใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวในท้องถิ่นได้

การวัดผลและประเมินผล

๑ วิธีการ

- ตั้งคำถามนำและให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย

- การทำชิ้นงานผังมโนทัศน์

๒ เครื่องมือ

- คำถามนำ

- แบบประเมินการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๔

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง เรียนรู้เรื่องราวท้องถิ่นของเรา
ชั่วโมง เรียนรู้เรื่องราวท้องถิ่นของเรา
เรื่อง ความสำคัญของวิธีการทางประวัติศาสตร์ 14 มิ.ย. 66