สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

วิธีการทางประวัติศาสตร์เป็นขั้นตอนที่ใช้ในการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงที่น่าเชื่อถือ นอกจากนี้ ยังสามารถนำมาใช้ในการศึกษาเรื่องราวท้องถิ่นของตนเอง ซึ่งทำให้ผู้ศึกษามีความเข้าใจท้องถิ่นของตนเองมากขึ้นและนำกระบวนการวิเคราะห์มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1. อธิบายขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์ได้

2. อธิบายความสำคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นตนเองได้

ด้านทักษะกระบวนการ

1. วิเคราะห์การใช้ขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวต่าง ๆ ได้

ด้านคุณลักษณะ

1. เห็นความสำคัญของการใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์ในการศึกษาเรื่องราวในท้องถิ่นได้

2. เห็นคุณค่าของการนำกระบวนการวิเคราะห์ของวิธีการทางประวัติศาสตร์มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

- ตั้งคำถามนำและให้นักเรียนร่วมกันอภิปราย

- การทำใบงาน

เครื่องมือ

- คำถามนำ

- แบบประเมินการเรียนรู้ แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ประวัติศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง เรียนรู้เรื่องราวท้องถิ่นของเรา
ชั่วโมง เรียนรู้เรื่องราวท้องถิ่นของเรา
เรื่อง ความสำคัญและขั้นตอนของ วิธีการทางประวัติศาสตร์ 24 พ.ค. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)