สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

   แรงต่าง ๆ ที่มีอยู่รอบตัวสามรถนำมาใช้ประโยชน์ได้มากมาย ช่วยอำนวยความสะดวก สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ และช่วยให้การดำเนินชีวิตมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ว 2.2 ม.2/8 – 2/9

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

ระบุประโยชน์ของแรงในชีวิตประจำวัน

ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

๑. สังเกต โดยสังเกตบัตรภาพการใช้ประโยชน์แรงในชีวิตประจำวัน

๒. ตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป โดยวิเคราะห์ แปลความหมายข้อมูล และภาพ เพื่อลงข้อสรุปเกี่ยวกับประโยชน์ของแรง

ด้านจิตวิทยาศาสตร์

๑. อยากรู้อยากเห็น โดยกระตือรือร้นในการสืบเสาะหาความรู้ตามที่สงสัยและทำกิจกรรม

๒. ความมุ่งมั่นอดทน โดยตั้งใจและรับผิดชอบในการทำกิจกรรมเพื่อให้ได้หลักฐาน นำไปสู่การอธิบายหรือลงข้อสรุป

๓. วัตถุวิสัย โดยแปลความหมายข้อมูลสอดคล้องกับหลักฐานอย่างเที่ยงตรง

ด้านสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน

๑. การรวมพลังทำงานเป็นทีม มีส่วนร่วมในกระบวนการทำงานกลุ่มเพื่ออภิปรายและระบุชนิดของแรงที่ใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน การสืบค้นและจัดทำบัตรภาพประโยชน์ของแรงในชีวิตประจำวัน

๒. ความคิดขั้นสูง โดยวิเคราะห์และเลือกใช้ข้อมูลจากหลายแหล่งเพื่อจัดทำบัตรภาพประโยชน์ของแรงในชีวิตประจำวัน

๓. การแปลความหมายข้อมูลและการใช้ประจักษ์พยานในเชิงวิทยาศาสตร์ วิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูลจากผลการทำกิจกรรมและลงข้อสรุปเกี่ยวกับประโยชน์ของแรงในชีวิตประจำวัน

ด้านความรู้

ประเมิน

๑. การนำเสนอผลงาน และแสดงความเห็นระหว่างเรียนมีความถูกต้องของเนื้อหา

๒ การบันทึกและตอบคำถามในใบงาน และทำแบบฝึกหัด อธิบายการใช้ประโยชน์ของแรงในชีวิตประจำวันอย่างถูกต้อง

ด้านทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

ประเมิน

๑. การสังเกต จากการบันทึก ประเภทของแรง ลักษณะการใช้ประโยชน์

อย่างละเอียด โดยไม่เติมความเห็นของผู้สังเกตลงไป

๒. การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป ดูการบันทึกผลและตอบคำถามในใบงานว่าแปลความหมายและลงข้อสรุปเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากแรงในชีวิตประจำวันสอดคล้องกับข้อมูลและหลักฐาน

ด้านจิตวิทยาศาสตร์

ประเมิน

๑. ความอยากรู้อยากเห็น จากการสังเกตพฤติกรรมที่แสดงความกระตือรือร้นอยากรู้อยากเห็นในการทำงานและผลของทำกิจกรรม

๒. ความมุ่งมั่นอดทน จากการสังเกตพฤติกรรมที่แสดงความมุ่งมั่นอดทนเพื่อทำงานระหว่างกิจกรรม และทำให้งานประสบความสำเร็จ

๓. วัตถุวิสัย จากการบันทึกผลและการตอบคำถามในใบงานที่สะท้อนความสอดคล้องของหลักฐานอย่างเที่ยงตรง

ด้านสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน

ประเมิน

๑. การรวมพลังทำงานเป็นทีม จากการมีส่วนร่วมในกระบวนการทำงานกลุ่มเพื่อระบุชนิดของแรง สืบค้น และทำบัตรภาพประโยชน์ของแรงในชีวิตประจำวัน

๒. ความคิดขั้นสูง จากการวิเคราะห์และเลือกใช้ข้อมูลจากหลายแหล่งเพื่อจัดทำบัตรภาพประโยชน์ของแรงในชีวิตประจำวัน

๓. การแปลความหมายข้อมูลและการใช้ประจักษ์พยานในเชิงวิทยาศาสตร์ จากการวิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูลจากผลการทำกิจกรรมและลงข้อสรุปเกี่ยวกับประโยชน์ของแรงในชีวิตประจำวัน

การวัดผลและประเมินผล

- ใบกิจกรรมที่ 1 แรงมีประโยชน์อย่างไร

- ใบงานที่ 1 แรงมีประโยชน์อย่างไร

- ใบงานที่ 2 แบบฝึกหัด เรื่อง ประโยชน์ของแรงในชีวิตประจำวัน

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 แรงรอบตัว
ชั่วโมง แรงรอบตัว
เรื่อง ประโยชน์ของแรงในชีวิตประจำวัน (มีใบงาน ใบกิจกรรม และเกมบิงโก)