สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

แรงพยุงของของเหลวเป็นผลของแรงลัพธ์จากแรงที่ของเหลวกระทำต่อวัตถุ มีทิศขึ้นในแนวดิ่ง โดยขนาดของแรงพยุงของของเหลวขึ้นกับปริมาตรของวัตถุส่วนที่จมในของเหลว   

          เมื่อแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุเป็นศูนย์ วัตถุจะลองนิ่งในของเหลว เนื่องจากแรงพยุงของของเหลวมีขนาดเท่ากับน้ำหนักของวัตถุ  

          เมื่อแรงลัพธ์ที่กระทำต่อวัตถุไม่เท่ากับศูนย์และมีทิศลง วัตถุจะจมในของเหลว เนื่องจากน้ำหนักของวัตถุมีขนาดมากกว่าแรงพยุง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ว 2.2 ม.2/4 – 2/5

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

๑. วิเคราะห์และบอกขนาดและทิศทางของแรงพยุงของของเหลว

๒. เขียนแผนภาพแสดงแรงที่กระทำต่อวัตถุในของเหลว

๓. วิเคราะห์และอธิบายปัจจัยที่มีผต่อขนาดของแรงพยุงจากหลักฐานเชิงประจักษ์

ด้านทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

๑. การสังเกต โดยสังเกตปริมาตรของวัตถุส่วนที่จมในของเหลวและสังเกตการเคลื่อนที่ของวัตถุเมื่อใส่วัตถุในของเหลว

๒. การวัด วัดขนาดของแรงพยุง และการน้ำหนักของวัตถุ

๓. การใช้จำนวน การคำนวณหาขนาดของแรงพยุง

๔. การแปลความหมายข้อมูลและการลงข้อสรุป โดยตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปเกี่ยวกับแรงพยุง

ด้านจิตวิทยาศาสตร์

๑. อยากรู้อยากเห็น กระตือรือร้นในการพยากรณ์และสืบเสาะหาความรู้ตามที่สงสัยในการทำกิจกรรม

๒. ความมุ่งมั่นอดทน ตั้งใจและรับผิดชอบในการทำกิจกรรมเพื่อให้ได้หลักฐาน นำไปสู่การอธิบายหรือลงข้อสรุป

๓. วัตถุวิสัย แปลความหมายข้อมูลสอดคล้องกับหลักฐานอย่างเที่ยงตรง

ด้านสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน

๑. ความคิดขั้นสูง โดยวิเคราะห์ แยกแยะ และทบทวนข้อมูลที่หลากหลายเพื่อการอธิบายและลงข้อสรุปเกี่ยวกับแรงพยุง การหาขนาดของแรงพยุง และปริมาตรของวัตถุที่มีผลต่อแรงพยุง

๒. การอธิบายปรากฎการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์ โดยสร้างคำอธิบายเกี่ยวกับแรงพยุงที่กระทำต่อวัตถุ

๓. การประเมินและออกแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ โดยประเมินการทดลองเพื่อระบุปัจจัยที่มีผลต่อแรงพยุงของของเหลว

๔. การแปลความหมายข้อมูลและการใช้ประจักษ์พยานในเชิงวิทยาศาสตร์ โดยวิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูลจากผลการทำกิจกรรมและลงข้อสรุปเพื่ออธิบายเกี่ยวกับแรงพยุง การหาขนาดของแรงพยุง และปริมาตรวัตถุที่มีผลต่อแรงพยุง

ด้านความรู้

ประเมิน

๑. การนำเสนอผลงาน และแสดงความเห็นระหว่างเรียนมีความถูกต้องของเนื้อหา

๒ การบันทึกและตอบคำถามในใบงาน เขียนแผนภาพและอธิบายแรงพยุงของของเหลวอย่างถูกต้อง

ด้านทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

ประเมิน

๑. การสังเกต จากการบันทึกผลระบุปริมาตรวัตถุส่วนที่จมและการเคลื่อนที่ของวัตถุในของเหลวอย่างละเอียด โดยไม่เติมความเห็นของผู้สังเกตลงไป

๒. การวัด จากการบันทึกผล วัดขนาดของแรง วัดน้ำหนักของวัตถุเพื่อใช้อธิบายการหาขนาดแรงพยุงด้วยเครื่องมือและบันทึกค่าที่วัดได้อย่างเหมาะสม

๓. การใช้จำนวน จากการบันทึกและตอบคำถามในใบงาน ในการคำนวณหาปริมาตร ของวัตถุส่วนที่จม และหาขนาดของแรงพยุง

๔. การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป จากการบันทึกผลและตอบคำถามในใบงานแปลความหมายและสร้างข้อสรุปอธิบายแรงพยุงและปัจจัยที่มีผลต่อแรงพยุงสอดคล้องกับข้อมูลและหลักฐาน

ด้านจิตวิทยาศาสตร์

ประเมิน

๑. ความอยากรู้อยากเห็น จากการสังเกตพฤติกรรมที่แสดงความกระตือรือร้นอยากรู้อยากเห็นในการทำงานและผลของทำกิจกรรม

๒. ความมุ่งมั่นอดทน จากการสังเกตพฤติกรรมที่แสดงความมุ่งมั่นอดทนเพื่อทำงานระหว่างกิจกรรม และทำให้งานประสบความสำเร็จ

๓. วัตถุวิสัย จากการบันทึกผลและการตอบคำถามในใบงานที่สะท้อนความสอดคล้องของหลักฐานอย่างเที่ยงตรง

ด้านสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน

ประเมิน

๑. ความคิดขั้นสูง จากการวิเคราะห์ แยกแยะ และทบทวนข้อมูลที่หลากหลายเพื่อการอธิบายและลงข้อสรุปเกี่ยวกับแรงพยุง

๒. การอธิบายปรากฎการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์ จากการสร้างคำอธิบายเกี่ยวกับแรงพยุงของของเหลว การใช้ผลต่างของแรงเพื่ออธิบายขนาดของแรงพยุง

๓. การประเมินและออกแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ จากการประเมินองค์ประกอบและผลการทดลองเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อแรงพยุงของของเหลว

             ๔. การแปลความหมายข้อมูลและการใช้ประจักษ์พยานในเชิงวิทยาศาสตร์ จากการวิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูลจากผลการทำกิจกรรมเพื่ออธิบายและลงข้อสรุปเกี่ยวกับแรงพยุงของของเหลว

การวัดผลและประเมินผล

- ใบกิจกรรมที่ 1 แรงพยุงของของเหลวเป็นอย่างไร

- ใบงานที่ 1 แรงพยุงของของเหลวเป็นอย่างไร

 

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 แรงรอบตัว
ชั่วโมง แรงรอบตัว
เรื่อง แรงพยุงกับการจมการลอย (1 ) 28 ก.ย. 66 (มีใบงาน ใบความรู้ และใบกิจกรรม)