สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ความดันของของเหลว คือ แรงที่ของเหลวกระทำต่อพื้นที่หนึ่งหน่วย ความดันของของเหลวขึ้นกับความลึกจากผิวของเหลวและความหนาแน่นของของเหลว โดยเมื่อระดับความลึกจากผิวของเหลวเพิ่มขึ้น

ความดันของของเหลวจะเพิ่มขึ้น และเมื่อความหนาแน่นของของเหลวเพิ่มขึ้นความดันของของเหลวจะเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ว 2.2 ม.2/4 – 2/5

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

ออกแบบการทดลองและทดลองด้วยวิธีที่เหมาะสมในการอธิบายปัจจัยที่มีผลต่อความดันของของเหลว

ด้านทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

๑. การสังเกต โดยสังเกตการเปลี่ยนแปลงรูปร่างของถุงพลาสติกหรือลูกโป่ง และการเคลื่อนที่ของของเหลวที่ออกจากขวดพลาสติก

๒. การวัด โดยวัดความลึกของของเหลว วัดระยะทางที่ของเหลวเคลื่อนที่

๓. การทดลอง โดยออกแบบและทำการทดลองศึกษาและอธิบายปัจจัยที่มีผลต่อความดันของของเหลว

๔. การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป โดยแปลความหมายข้อมูลที่ได้จากการ สังเกต การอภิปราย และลงข้อสรุปเกี่ยวกับปัจัยที่มีผลต่อความดันของของเหลว

ด้านจิตวิทยาศาสตร์

๑. อยากรู้อยากเห็น กระตือรือร้นในการสืบเสาะหาความรู้ตามที่สงสัยในการทำกิจกรรม

๒. ความมุ่งมั่นอดทน ตั้งใจและรับผิดชอบในการทำกิจกรรมเพื่อให้ได้หลักฐาน นำไปสู่การอธิบายหรือลงข้อสรุป

๓. วัตถุวิสัย แปลความหมายข้อมูลสอดคล้องกับหลักฐานอย่างเที่ยงตรง

ด้านสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน

๑. การอธิบายปรากฎการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์ สร้างคำอธิบายเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความดันของของเหลว ความดันของของเหลว จากข้อเท็จจริงจากกระบวนการทดลองทางวิทยาศาสตร์

๒. การประเมินและออกแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ออกแบบการทดลองเพื่อระบุปัจจัยที่มีผลต่อความดันของของเหลว

๓. การแปลความหมายข้อมูลและการใช้ประจักษ์พยานในเชิงวิทยาศาสตร์ โดยวิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูล จากผลการทำกิจกรรม และลงข้อสรุปเพื่ออธิบายปัจจัยที่มีผลต่อความดันของของเหลว

ด้านความรู้

ประเมิน

๑. การนำเสนอผลงาน และแสดงความเห็นระหว่างเรียนมีความถูกต้องของเนื้อหา

๒ การบันทึกและตอบคำถามในใบงาน อธิบายปัจจัยที่มีผลต่อความดันของของเหลวอย่างถูกต้อง

ด้านทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

ประเมิน

๑. การสังเกต จากการบันทึกแรงกระทำและการเปลี่ยนแปลงของวัตถุอย่างละเอียด โดยไม่เติมความเห็นของผู้สังเกตลงไป

๒. การวัด จากการบันทึกผลกิจกรรม มีการวัดความลึก และระยะทางที่ของเหลวเคลื่อนที่ด้วยเครื่องมือและบันทึกค่าที่เหมาะสม

๓. การทดลอง ดูการบันทึกในใบงานมีการออกแบบการทดลองอย่างรอบคอบ สอดคล้องคำถามและ สมมติฐาน ดำเนินการทดลองได้ตามแผน รวมทั้งบันทึกผลที่เป็นหลักฐานได้ครบถ้วน

๔. ตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป ดูการบันทึกผลและตอบคำถามในใบงานว่าแปลความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปที่เป็นความสัมพันธ์ของข้อมูลและหลักฐาน

ด้านจิตวิทยาศาสตร์

ประเมิน

๑. ความอยากรู้อยากเห็น จากการสังเกตพฤติกรรมที่แสดงความกระตือรือร้นอยากรู้อยากเห็นในการทำงานและผลของทำกิจกรรม

๒. ความมุ่งมั่นอดทน จากการสังเกตพฤติกรรมที่แสดงความมุ่งมั่นอดทนเพื่อทำงานระหว่างกิจกรรม และทำให้งานประสบความสำเร็จ

๓. วัตถุวิสัย จากการบันทึกผลและการตอบคำถามในใบงานที่สะท้อนความสอดคล้องของหลักฐานอย่างเที่ยงตรง

ด้านสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน

ประเมิน

๑. การอธิบายปรากฎการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์ จากการสร้างคำอธิบายเกี่ยวกับแรงที่ของเหลวกระทำต่อวัตถุและความดันของของเหลว

๒. การประเมินและออกแบบกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์ จากการออกแบการทดลองเพื่อระบุปัจจัยที่มีผลต่อความดันของของเหลว

๓. การแปลความหมายข้อมูลและการใช้ประจักษ์พยานในเชิงวิทยาศาสตร์ จากการตอบคำถามใน  ใบงานวิเคราะห์ แปลความหมายข้อมูล และลงข้อสรุปเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความดันของของเหลวที่สอดคล้องกับข้อมูลและหลักฐาน

การวัดผลและประเมินผล

- ใบกิจกรรมที่ 2 ความดันของของเหลวขึ้นกับอะไร

- ใบงานที่ 2 ความดันของของเหลวขึ้นกับอะไร

- ใบความรู้ที่ 1 แรงที่ของเหลวกระทำต่อวัตถุ

- ใบงานที่ 3 แบบฝึกหัด เรื่อง ความดันของของเหลว

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 แรงรอบตัว
ชั่วโมง แรงรอบตัว
เรื่อง ความดันของของเหลว (2) 25 ก.ย. 66 (มีใบงาน ใบความรู้ และใบกิจกรรม)