สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ยกตัวอย่างการดูแลรักษาระบบต่าง ๆ ได้ ดังนี้

- ดูแลรักษาระบบหายใจด้วยการไม่สูบบุหรี่ ไม่อยู่ในบริเวณที่อากาศที่มีสารปนเปื้อน

- ดูแลรักษาระบบขับถ่ายด้วยการเลือกรับประทานอาหารที่ไม่มีรสเค็มจัดและดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอ

- ดูแลรักษาระบบหมุนเวียนเลือดด้วยการออกกำลังกายการเลือกรับประทานอาหาร การพักผ่อน และการรักษาภาวะอารมณ์ให้เป็นปกติ

- ดูแลรักษาระบบประสาทด้วยการสวมหมวกนิรภัยขณะขับขี่ยานพาหนะสองล้อ หลีกเลี่ยงการใช้สารเสพติด หลีกเลี่ยงภาวะเครียด และรับประทานอาหารที่มีประโยชน์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ว 1.2 ม.2/18

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1. อธิบายแนวทางการดูแลรักษาอวัยวะในระบบต่าง ๆ ของร่างกาย

ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

1. การลงความเห็นจากข้อมูล นำข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นมาอธิบายแนวทางการดูแลรักษาอวัยวะในระบบต่าง ๆ ของร่างกาย

2. การจัดกระทำ ข้อมูลและสื่อความหมายข้อมูลนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับโรคที่สนใจและแนวทางการดูแลรักษาอวัยวะในระบบต่าง ๆ ของร่างกาย

ด้านจิตวิทยาศาสตร์

1. ความอยากรู้อยากเห็น สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับโรคที่สนใจและแนวทางการดูแลรักษาอวัยวะในระบบต่าง ๆ ของร่างกาย

ด้านสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน

1. การสื่อสาร นำเสนอเกี่ยวกับโรคที่สนใจ และแนวทางการดูแลรักษาระบบต่าง ๆ ของร่างกาย

2. พลเมืองเข้มแข็ง มีความกระตือรือร้นในการนำเสนอเกี่ยวกับโรคที่เป็นประเด็นในชุมชน พร้อมทั้งนำเสนอแนวทางการดูแลรักษาระบบต่าง ๆ ของร่างกายให้กับโรงเรียนหรือชุมชน

ด้านความรู้ โดยประเมินจาก

1. การนำเสนอ การตอบคำถาม และการอภิปราย แนวทางการดูแลรักษาอวัยวะในระบบต่าง ๆ ของร่างกาย

ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

โดยประเมินจาก

1. การบันทึกข้อมูล การนำเสนอ การตอบคำถาม และการอภิปรายโดยใช้ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นมาอธิบายแนวทางการดูแลรักษาอวัยวะในระบบต่าง ๆ ของร่างกายได้อย่างถูกต้อง และสมเหตุสมผล

2. การนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับโรคที่สนใจและแนวทางการดูแลรักษาอวัยวะในระบบต่าง ๆ ของร่างกายได้อย่างถูกต้องและเข้าใจง่าย

ด้านจิตวิทยาศาสตร์ โดยประเมินจาก

1. การบันทึกข้อมูล การนำเสนอ การตอบคำถามและการอภิปรายข้อมูลเกี่ยวกับโรคที่สนใจและแนวทางการดูแลรักษาอวัยวะในระบบต่าง ๆ ของร่างกาย

ด้านสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน โดยประเมินจาก

1. การสื่อสาร โดยนำเสนอเกี่ยวกับโรคที่สนใจและแนวทางการดูแลรักษาของระบบต่าง ๆ ของร่างกายในชีวิตประจำวันได้ถูกต้องเหมาะสมและเข้าใจง่าย เช่น การจัดนิทรรศการ การทำ แผ่นพับ การทำโปสเตอร์

2. พลเมืองเข้มแข็ง โดยมีความกระตือรือร้นในการนำเสนอเกี่ยวกับโรคที่เป็นประเด็นในสังคมรวมถึงนำเสนอแนวทางการดูแลรักษาระบบต่าง ๆ ของร่างกายให้กับโรงเรียนหรือชุมชนรับทราบ

การวัดผลและประเมินผล

เครื่องมือ

- ใบกิจกรรมที่ 1 ดูแลระบบต่าง ๆ ของร่างกายอย่างไร

- ใบงานที่ 1 ดูแลระบบต่าง ๆ ของร่างกายอย่างไร

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ร่างกายมนุษย์
ชั่วโมง ร่างกายมนุษย์
เรื่อง การดูแลร่างกาย (2) 14 ก.ย. 66 มีใบงาน ใบกิจกรรม)