สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ระบบประสาทประกอบด้วย สมอง (brain) ไขสันหลัง (spinal cord) และ เส้นประสาท(nerve) ดังภาพที่ 1 ซึ่งจะทำหน้าที่ร่วมกันในการควบคุมการทำงานของอวัยวะทุกอวัยวะของร่างกาย

รวมถึงการแสดงพฤติกรรมของมนุษย์เพื่อตอบสนองต่อสิ่งเร้าสมองและไขสันหลังเป็นศูนย์กลางควบคุมการทำงานของอวัยวะทุกส่วนของร่างกาย จึงเรียกว่า ระบบประสาทส่วนกลาง (central nervous system)

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ว 1.2 ม.2/11

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1. ระบุอวัยวะของระบบประสาท และบรรยายลักษณะหน้าที่ของสมอง ไขสันหลัง และเส้นประสาทด้านความรู้

ด้านความรู้ ประเมินจาก

1. การตอบคำถามและการอภิปรายเพื่อระบุอวัยวะของระบบประสาท และบรรยายลักษณะหน้าที่ของสมอง ไขสันหลัง และเส้นประสาท

การวัดผลและประเมินผล

เครื่องมือ

- ใบความรู้ที่ 1 ระบบประสาท

- ใบความรู้ที่ 2 เซลล์ประสาท

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ร่างกายมนุษย์
ชั่วโมง ร่างกายมนุษย์
เรื่อง โครงสร้างของระบบประสาทและการตอบสนอง (1) 24 ส.ค. 66 (มีใบความรู้)