สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ความจุอากาศของปอดของแต่ละบุคคลอาจมีค่าไม่เท่ากัน โดยค่าที่ได้จะวัดได้จากปริมาตรของอากาศขณะหายใจเข้าเต็มที่แล้วปล่อยลมหายใจออกมาให้มากที่สุด

ปัจจัยที่มีผลต่อความจุอากาศของปอด เช่น เพศ อายุ ความสูงของร่างกาย โดยเฉลี่ยแล้วเพศชายจะมีความจุอากาศของปอดมากกว่าเพศหญิง คนที่มีความสูงของร่างกาย

จะมีความจุอากาศของปอดแตกต่างกัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ว 2.1 ม.2/4

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1. ระบุปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความจุอากาศของปอด

ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

1. การวัด วัดปริมาณความจุปอดและระบุหน่วยของการวัด

2. การลงความเห็นจากข้อมูล นำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจความจุของปอดมาอธิบายเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความจุอากาศของปอด

ด้านจิตวิทยาศาสตร์

1. ความซื่อสัตย์ บันทึกข้อมูลความจุอากาศของปอด

ด้านสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน

1. การรวมพลังทำงานเป็นทีม แบ่งหน้าที่ในการทำกิจกรรมและร่วมกันออกแบบการนำเสนอผลการทำกิจกรรมเกี่ยวกับการสำรวจความจุอากาศของปอด

2. การอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์ ใช้ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจความจุของปอดมาอธิบายเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความจุอากาศของปอด

ด้านความรู้ โดยประเมินจาก

2. การตอบคำถาม การนำเสนอ และการอภิปรายเพื่อระบุปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความจุของปอด

ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
โดยประเมินจาก

1. การบันทึกผลการวัดปริมาณความจุปอด และการระบุหน่วยของการวัดได้ถูกต้องและเหมาะสม

2. การตอบคำถาม การนำเสนอ และการ อภิปรายโดยใช้ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจความจุอากาศของปอดมาอธิบายเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อความจุอากาศของปอดได้อย่างสมเหตุสมผล

ด้านจิตวิทยาศาสตร์ โดยประเมินจาก

1. การบันทึกข้อมูลความจุอากาศของปอดตามจริง

ด้านสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน โดยประเมินจาก

1. การรวมพลังทำงานเป็นทีม โดยสังเกตพฤติกรรม การแบ่งหน้าที่ในการทำ กิจกรรมและร่วมกันออกแบบการนำเสนอผลการทำกิจกรรมเกี่ยวกับการสำรวจความจุอากาศของปอด

การวัดผลและประเมินผล

เครื่องมือ

- ใบความรู้ที่ 2 ปัจจัยที่มีผลต่อความจุอากาศของปอด

- ใบกิจกรรมที่ 1 ปอดจุอากาศได้เท่าใด

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ร่างกายมนุษย์
ชั่วโมง ร่างกายมนุษย์
เรื่อง การแลกเปลี่ยนแก๊สและความจุอากาศของปอด (2) 17 ส.ค. 66 (มีใบงาน ใบความรู้ และใบกิจกรรม)