สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การที่อากาศเข้าและออกจากปอดได้นั้น เนื่องจากการทำงานร่วมกันของกะบังลมและกระดูกซี่โครง โดยเมื่อกล้ามเนื้อกะบังลมหดตัวจะทำให้กะบังลมลดต่ำลง ในขณะที่กล้ามเนื้อระหว่างกระดูกซี่โครงหดตัว

จะทำให้กระดูกซี่โครงยกตัวขึ้นส่งผลให้ช่องอกมีปริมาตรเพิ่มขึ้นและความดันภายในช่องอกลดลง อากาศจากภายนอกจึงเคลื่อนที่เข้าสู่ปอด เป็นการหายใจเข้า(inhalation) ในทางกลับกันเมื่อกล้ามเนื้อกะบังลม

คลายตัวจะทำให้กะบังลมยกตัวสูงขึ้น ในขณะที่กล้ามเนื้อระหว่างกระดูกซี่โครงคลายตัวจะทำให้กระดูกซี่โครงลดต่ำลง ส่งผลให้ช่องอกมีปริมาตรลดลง และความดันภายในช่องอกเพิ่มขึ้น อากาศจึงเคลื่อนที่

ออกจากปอดเป็นการหายใจออก (exhalation) ดังภาพที่ 1

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ว 1.2 ม.2/5

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

2. อธิบายกลไกการหายใจเข้าและการหายใจออก โดยเทียบเคียงแบบจำลองการทำงานของปอด

ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

2. การลงความเห็นจากข้อมูล นำข้อมูลที่ได้จากการสังเกตแบบจำลองการทำงานของปอดและใบความรู้ มาอธิบายกลไกการหายใจเข้าและการหายใจออก

ด้านสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน

1. การอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์ นำข้อมูลที่ได้จากการสังเกตแบบจำลองการทำงานของปอดและใบความรู้มาอธิบายกลไกการหายใจเข้าและการหายใจออก8.การประเมินผล

การวัดผลและประเมินผล

ด้านความรู้โดยประเมินจาก

1. อธิบายกลไกการหายใจเข้าและการหายใจออก โดยเทียบเคียงแบบจำลองการทำงานของปอด

ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยประเมินจาก

1. การตอบคำถาม การนำเสนอ และการอภิปราย โดยใช้ข้อมูลที่ได้จากการสังเกตแบบจำลองการทำงานของปอดและใบความรู้มาอธิบายกลไกการหายใจเข้าและการหายใจออกได้อย่างถูกต้อง

ด้านสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน โดยประเมินจาก

1. การอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์ โดยตอบคำถามและอภิปรายโดยใช้ข้อมูลที่ได้จากการสังเกตแบบจำลองการทำงานของปอด และใบความรู้มาอธิบายกลไกการหายใจเข้า และการหายใจออกได้อย่างถูกต้อง

เครื่องมือ

- ใบความรู้ที่ 2 เรื่อง การหายใจเข้าออก

- ใบกิจกรรมที่ 1 การหายใจเข้าและการหายใจออกเกิดขึ้นได้อย่างไร

- ใบงานที่ 2 กลไกการหายใจและการเข้าหายใจออก

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ร่างกายมนุษย์
ชั่วโมง ร่างกายมนุษย์
เรื่อง อวัยวะในระบบหายใจและการหายใจเข้าออก (2) 10 ส.ค. 66(มีใบงาน ใบความรู้ และใบกิจกรรม)