สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เซลล์เม็ดเลือดแดงเป็นเซลล์ที่มีรูปร่างกลมแบน ตรงกลางเว้าเข้าหากัน และไม่มีนิวเคลียสส่วนเซลล์เม็ดเลือดขาวเป็นเซลล์ที่มีรูปร่างกลมและมีนิวเคลียส เม็ดเลือดแดงมีขนาดเล็กกว่าเม็ดเลือดขาว และปริมาณเม็ดเลือดแดงมีมากกว่าเม็ดเลือดขาว

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ว 1.2 ม.2/6

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

          1. ระบุระบบหมุนเวียนเลือดประกอบด้วยหัวใจ หลอดเลือด และเลือด

          2. ระบุส่วนประกอบของเลือดและอธิบายลักษณะ

ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

          1. การสังเกต สังเกตรูปร่าง ขนาด และปริมาณของเซลล์เม็ดเลือดแดงและเซลล์เม็ดเลือดขาวของมนุษย์

          2. การลงความเห็นจากข้อมูล นำข้อมูลเกี่ยวกับเซลล์เม็ดเลือดแดง เซลล์เม็ดเลือดขาวและเกล็ดเลือดของมนุษย์ในใบความรู้มา

ด้านจิตวิทยาศาสตร์

1. ความอยากรู้อยากเห็น กระตือรือร้นในการสืบค้นเกี่ยวกับส่วนประกอบของเลือดการบริจาคเลือด

 ด้านสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน

1. การอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์นำข้อมูลที่เกี่ยวกับเซลล์เม็ดเลือดแดง เซลล์เม็ด

เลือดขาว และเกล็ดเลือดมาอธิบายส่วนประกอบของเลือด

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

ด้านความรู้

          ประเมินจาก

1. การตอบคำถามและการอภิปรายเพื่อระบุระบบหมุนเวียนเลือดประกอบด้วยหัวใจหลอดเลือดและเลือด

2. การตอบคำถามและการอภิปรายเพื่อระบุส่วนประกอบของเลือด

ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์  

ประเมินจาก

1. การบันทึกผลการสังเกตรูปร่างขนาดและปริมาณของเซลล์เม็ดเลือดแดงและเซลล์เม็ดเลือดขาวของมนุษย์ตามความเป็นจริง

2. การบันทึกข้อมูลและการอภิปรายโดยใชข้อมูลเกี่ยวกับเซลล์เม็ดเลือดแดง เซลล์เม็ดเลือดขาวและเกล็ดเลือดของมนุษย์ในใบความรู้

มาลงความเห็นเกี่ยวกับรูปร่างขนาดและปริมาณของเซลล์เม็ดเลือดแดงเซลล์เม็ดเลือดขาวและเกล็ดเลือดที่ได้จากการสังเกตจากสไลด์ถาวร

ได้อย่างสมเหตุสมผล      

ด้านจิตวิทยาศาสตร์

โดยประเมินจาก

1. การสังเกตพฤติกรรมในการสืบค้นและการตอบคำถามเกี่ยวกับส่วนประกอบของเลือดการบริจาคเลือด

ด้านสมรรถนะ

          โดยประเมินจาก

1. การอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์โดยนำข้อมูลที่เกี่ยวกับเซลล์เม็ดเลือดแดง เซลล์เม็ดเลือดขาวและเกล็ดเลือดมาอธิบายถึงส่วนประกอบ

ของเลือดได้อย่างถูกต้อง

เครื่องมือ

          -ใบความรู้ที่ 1 รูปร่างลักษณะของเซลล์เม็ดเลือดและเกล็ดเลือด

         -ใบงานที่ 1 เซลล์เม็ดเลือดมีลักษณะอย่างไร

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ร่างกายมนุษย์
ชั่วโมง ร่างกายมนุษย์
เรื่อง ส่วนประกอบของเลือด (1) 20 ก.ค. 66 (มีใบงาน ใบกิจกรรม และใบความรู้)