สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

แหล่งอุตสาหกรรมแหล่งชุมชนที่อยู่อาศัยหรือจากการทำการเกษตร    อาจปล่อยน้ำาเสียลงสู่ผิวดินโดยตรงหรือลงสู่แหล่งน้ำาต่าง ๆ โดยไม่มีการบำบัดน้ำเสียหรือมีการบำบัดแล้วแต่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน      

น้ำเสียเหล่านี้ก็จะไหลซึมลงไปใต้ดินและจะไปปนเปื้อน น้ำในดนิและน้ำบาดาลซึ้งน้ำบาดาลอาจมการไหลเชื่อมต่อไปยังแหล่งน้ำในบริเวณอื่นใกล้เคียง เช่น   น้ำในเม่น้ำ ทำให้แหล่งน้ำผิวดินในบริเวณใกล้เคียง

ปนเปื้อนน้ำเสียได้จึงต้องมีการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำาที่มีอยู่ด้วยวิธีการที่เหมาะสม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 ตัวชี้วัด

ว 2.3 ม.2/8

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1. อธิบายสาเหตุที่ทำให้แหล่งน้ำใต้ดินและแหล่งน้ำผิวดินปนเปื้อนน้ำเสียจากแบบจำลอง

2. ยกตัวอย่างแนวทางการลดปัญหาการปนเปื้อนน้ำเสียของแหล่งน้ำใต้ดินและแหล่งน้ำผิวดิน

ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

1. การสังเกต เกี่ยวกับการไหลซึมของน้ำเสียไปยังบริเวณต่าง ๆ ภายในกล่องพลาสติกใส

2. การพยากรณ์ เกี่ยวกับการไหลซึมของน้ำเสียไปยังบริเวณต่าง ๆ ภายในกล่องพลาสติกใส

3. การลงความเห็นจากข้อมูล เกี่ยวกับผลกระทบจากการทิ้งน้ำเสียจากแบบจำลองที่สร้างขึ้น

4. การตีความหมายข้อมูลและการลงข้อสรุป จากการสังเกต จากการรวบรวมข้อมูล จากการอภิปรายและจากการสร้างแบบจําลอง เกี่ยวกับสาเหตุที่ทำให้แหล่งน้ำใต้ดินและแหล่งน้ำผิวดินปนเปื้อนน้ำเสีย และยกตัวอย่างแนวทางการลดปัญหาการปนเปื้อนน้ำเสียของแหล่งน้ำใต้ดินและแหล่งน้ำผิวดิน

5. การสร้างแบบจำลองเพื่ออธิบายสาเหตุที่ทำให้แหล่งน้ำใต้ดินและแหล่งน้ำผิวดินปนเปื้อนน้ำเสีย

ด้านจิตวิทยาศาสตร์

1. ความรอบคอบ ความละเอียดถี่ถ้วนในการทำกิจกรรม การวางแผนการทำกิจกรรม การตรวจสอบความเรียบร้อยของอุปกรณ์ หรือเคร่ืองมือต่าง ๆ รวมถึงการทํางานอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย

2. ความเชื่อม่ันต่อหลักฐาน โดยใช้หลักฐานที่ได้จากการสังเกตและจากการสร้างแบบจำลองมาใช้สนับสนุนการอธิบายเกี่ยวกับสาเหตุที่ทำให้แหล่งน้ำใต้ดินและแหล่งน้ำผิวดินปนเปื้อนน้ำเสีย

3. ความซื่อสัตย์ ในการเก็บรวบรวมหลักฐานหรือข้อมูลต่างๆ จากการทำกิจกรรมให้มากที่สุด และเขียนหรือบอกข้อมูลที่ปรากฏตามความเป็นจริง

4. วัตถุวิสัย การแปลความหมายข้อมูลให้ สอดคล้องกับหลักฐานหรือข้อมูลอย่างเท่ียงตรง ไม่มีอคติ ไม่นําความเชื่อส่วนตัว หรือไม่ใส่ข้อคิดเห็นของตนเองในการแปลความหมายข้อมูล

5. ความมุ่งมั่นอดทน โดยมุ่งมั่นตั้งใจในการ ทําากิจกรรม เพื่อนําไปสู่การอธิบายเกี่ยวกับสาเหตุที่ทำให้แหล่งน้ำใต้ดินและ

แหล่งน้ำผิวดินปนเปื้อนน้ำเสีย และการยกตัวอย่างแนวทางการลดปัญหาการปนเปื้อนน้ำเสียของแหล่งน้ำใต้ดินและแหล่งน้ำผิวดิน

ด้านสมรรถนะท่ีต้องการให้เกิดกับผู้เรียน

1. การรวมพลังทำงานเป็นทีม มีภาวะผูนํา เสริมสรางความสัมพันธเชิงบวกและคุณคาของการรวมพลังทํางานเปนทีม มีความสามารถในการประสานความ คิดเห็นที่แตกตาง และทํางานดวยความโปรงใส ตรวจสอบได และสามารถจัดการความขัดแยงได

2. การคิดขั้นสูง โดยการรวบรวมข้อมูลและประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่หลากหลายเพื่อเลือกข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจหรือสร้างข้อโต้แย้งเกี่ยวกับการปนเปื้อนของแหล่งน้ำใต้ดินและแหล่งน้ำผิวดิน และแนวทางการลดปัญหาการปนเปื้อนน้ำเสียของแหล่งน้ำใต้ดินและแหล่งน้ำผิวดิน

3. อธิบายปรากฏากรณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์ โดยการใช้ข้อมูลที่ได้จากการสังเกต จากการสร้างแบบจำลอง และจากการสืบค้นข้อมูลมาใช้แปลความหมายและอธิบายเกี่ยวกับสาเหตุที่ทำให้แหล่งน้ำใต้ดินและแหล่งน้ำผิวดินปนเปื้อนน้ำเสีย

และแนวทางการลดปัญหาการปนเปื้อนน้ำเสียของแหล่งน้ำใต้ดินและแหล่งน้ำผิวดิน

4. การแปลความหมายข้อมูลและการใช้ประจักษ์พยานในเชิงวิทยาศาสตร์ โดยการตีความหมายข้อมูล วิเคราะห์และสร้างข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อมูลที่ได้จากการสังเกต จากการสร้างแบบจำลองและจากการสืบค้น

ข้อมูลในการอธิบายเกี่ยวกับสาเหตุที่ทำให้แหล่งน้ำใต้ดินและแหล่งน้ำผิวดินปนเปื้อนน้ำเสีย และแนวทางการลดปัญหาการปนเปื้อนน้ำเสียของแหล่งน้ำใต้ดินและแหล่งน้ำผิวดิน

การวัดผลและประเมินผล

 - ใบงานที่ 1 ผลกระทบจากการทิ้งน้ำเสีย

- ใบความรู้ที่ 1 ผลกระทบจากการทิ้งน้ำเสีย

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 น้ำเพื่อชีวิต
ชั่วโมง น้ำเพื่อชีวิต
เรื่อง ผลกระทบจากการทิ้งน้ำเสีย (1) 17 ก.ค. 66 (มีใบงาน ใบกิจกรรม)