สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การกลั่นอย่างง่ายใช้แยกสารละลายที่ตัวละลายและตัวทำละลายเป็นของเหลวมีจุดเดือดต่างกันมาก

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ว 2.1 ม.2/1 ว 2.1 ม.2/2 ว.2/1 ม.2/3

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

  1. อธิบายการแยกสารละลายด้วยวิธีการกลั่นอย่างง่าย

ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

          1. สังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อแยกองค์ประกอบของสารละลายด้วยวิธีการกลั่นอย่างง่าย

          2. ใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในการวัดปริมาณที่เกี่ยวข้อง

          3. ใช้ข้อมูลจากการสำรวจมาอธิบายการแยกสารด้วยวิธีการกลั่นอย่างง่าย 

          4. นำเสนอข้อมูลที่ได้จากแยกองค์ประกอบของสารละลายโดยการกลั่นอย่างง่าย ในรูปแบบที่เหมาะสมเข้าใจง่าย

ด้านจิตวิทยาศาสตร์

          1. กระตือรือร้น อยากรู้อยากเห็น มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม

          2. บันทึกผลการทำกิจกรรมตามข้อมูลที่สังเกตและรวบรวมอย่างซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา

          3. มุ่งมั่นอดทน ตั้งใจและรับผิดชอบในการทำกิจกรรมเพื่อให้ได้หลักฐาน นำไปสู่การอธิบายหรือลงข้อสรุป

         4. แปลความหมายข้อมูลให้สอดคล้องกับผลการทำกิจกรรมอย่างเที่ยงตรง โดยไม่นำความเชื่อส่วนตัวหรือความรู้ที่มีอยู่มามีอิทธิพลเหนือการแปลความหมายข้อมูล          

ด้านสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน

          1. การจัดการตนเอง ระบุเป้าหมายการทำงาน ตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบภายในกลุ่มทำงานตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง และบริหารจัดการงานและเวลาได้อย่างเหมาะสมให้สามารถปฏิบัติกิจกรรม

ได้ภายในเวลาที่กำหนดอย่างถูกต้องและปลอดภัย รวมทั้งมีความซื่อสัตย์ในการบันทึกผลการทำกิจกรรม

 2. การสื่อสาร นำเสนอผลการทำกิจกรรม อภิปรายผล และสรุปผลการทำกิจกรรมที่ครอบคลุม สอดคล้องกับผลการทำกิจกรรม ด้วยรูปแบบที่น่าสนใจและภาษาที่เข้าใจง่าย ใช้คำศัพท์และสัญลักษณ์ทางวิทยาศาสตร์ในการ อธิบายได้อย่างถูกต้อง

3. การรวมพลังทำงานเป็นทีม มีส่วนร่วมในการ วางแผนและทำงานเป็นทีม รวมทั้งประเมินและปรับปรุงกระบวนการทำงาน 

4. การคิดขั้นสูง การคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดสรุปผลการทำกิจกรรมเพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการแยกสารด้วยวิธีการกลั่นอย่างง่าย

5. การอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์ ใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์มาอธิบายการแยกสารด้วยวิธีการกลั่นอย่างง่าย 

6. การแปลความหมายข้อมูลและการใช้ประจักษ์พยานทางวิทยาศาสตร์ วิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูลจากผลการทำกิจกรรมและลงข้อสรุปเกี่ยวกับการแยกสารด้วยวิธีการกลั่นอย่างง่าย 

การวัดผลและประเมินผล

1 วิธีการ

ด้านความรู้ 

          1. การตอบคำถามในใบงาน เกี่ยวกับการแยกสารละลายด้วยวิธีการกลั่นอย่างง่าย

ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

          โดยประเมินจาก

          1. การสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อแยกองค์ประกอบของสารละลายด้วยวิธีการกลั่นอย่างง่าย

2. การใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในการวัดปริมาณที่เกี่ยวข้อง

3. การอธิบายการแยกสารด้วยวิธีกลั่นอย่างง่าย โดยใช้ข้อมูลจากการสำรวจ

4. การนำเสนอข้อมูลที่ได้จากแยกองค์ประกอบ ของสารละลายโดยการกลั่นอย่างง่าย ในรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสม

ด้านจิตวิทยาศาสตร์

          โดยประมินจาก

1. ความอยากรู้อยากเห็น กระตือรือร้น จากการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมตลอดกิจกรรม

2. ความซื่อสัตย์ในการบันทึกผลการทำกิจกรรมตามข้อมูลที่สังเกตและรวบรวมได้

3. ความตั้งใจและรับผิดชอบในการทำกิจกรรมเพื่อให้ได้หลักฐาน นำไปสู่การอธิบายหรือลงข้อสรุป

4. การตอบคำถามในใบงาน แปลความหมายข้อมูลสอดคล้องกับผลการทำกิจกรรมอย่างเที่ยงตรง โดยไม่นำความเชื่อส่วนตัวหรือความรู้ที่มีอยู่มามีอิทธิพลเหนือการแปลความหมายข้อมูล

ด้านสมรรถนะ

          โดยประเมินจาก

1. การจัดการตนเองโดยระบุเป้าหมาย วางแผน  บริหารงาน กำกับตนเอง จัดการเวลาได้อย่างเหมาะสมให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมได้ภายในเวลาที่กำหนดอย่างถูกต้องและปลอดภัย รวมทั้งมีความซื่อสัตย์ในการบันทึกผลการทำกิจกรรม

2. การสื่อสาร โดยนำเสนอผลการทำกิจกรรม อภิปรายผล และสรุปผลการทำกิจกรรมที่ครอบคลุม สอดคล้องกับผลการทำกิจกรรม ด้วยรูปแบบที่น่าสนใจและภาษาที่เข้าใจง่าย ใช้คำศัพท์และสัญลักษณ์ทางวิทยาศาสตร์ในการอธิบายได้อย่างถูกต้อง

3. การรวมพลังทำงานเป็นทีม โดยมีส่วนร่วมในการวางแผนปฏิบัติกิจกรรม และลงมือปฏิบัติ รวมทั้งประเมินและปรับปรุงกระบวนการทำงาน

4. การคิดขั้นสูง การคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยสรุปผลการทำกิจกรรมเพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการแยกสารด้วยวิธีการการกลั่นอย่างง่าย 

5. การอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์ โดยใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์มาอธิบายการแยกสารด้วยวิธีการกลั่นอย่างง่าย 

6. การแปลความหมายข้อมูลและการใช้ประจักษ์พยานทางวิทยาศาสตร์ จากการตอบคำถามในใบงาน ซึ่งนักเรียนวิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูลจากผลการทำกิจกรรมและลงข้อสรุปเกี่ยวกับการแยกสารด้วยวิธีการกลั่นอย่างง่าย

เครื่องมือ

- ใบกิจกรรมที่ 2 แยกสารโดยการกลั่นอย่างง่ายได้อย่างไร

- ใบงานที่ 3 แยกสารโดยการกลั่นอย่างง่ายได้อย่างไร

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 น้ำเพื่อชีวิต
ชั่วโมง น้ำเพื่อชีวิต
เรื่อง การทำน้ำให้สะอาด (3) 3 ก.ค. 66 (มีใบงาน ใบกิจกรรม)