สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การระเหยแห้งใช้ในการแยกสารละลายซึ่งประกอบด้วยตัวละลายที่เป็นของแข็งในตัวทำละลายที่เป็นของเหลวและมีจุดเดือดต่างกันโดยใช้ความร้อนในการระเหยออกไปจนหมด

เหลือแต่ตัวละลาย การตกผลึกใช้แยกสารละลายที่ประกอบด้วยตัวละลายที่เป็นของแข็งในตัวทำละลายที่เป็นของเหลวและตัวละลายที่เป็นของแข็งมีสถาพละลายได้เปลี่ยนแปลงเมื่ออุณหถูมิเปลี่ยน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ว 2.1 ม.2/1 ว 2.1 ม.2/2

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

          1. อธิบายการแยกสารละลายด้วยวิธีการระเหยแห้ง และการตกผลึก

ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

          1. ใช้ข้อมูลจากการสำรวจมาอธิบายการแยกสารด้วยวิธีการระเหยแห้ง และการตกผลึก 

          2. นำเสนอข้อมูลที่ได้จากแยกองค์ประกอบของสารละลายโดยการระเหยแห้ง และการตกผลึก ในรูปแบบที่เหมาะสมเข้าใจง่าย

ด้านจิตวิทยาศาสตร์

          1. กระตือรือร้น อยากรู้อยากเห็น มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม

          2. แปลความหมายข้อมูลให้สอดคล้องกับผลการทำกิจกรรมอย่างเที่ยงตรง โดยไม่นำความเชื่อส่วนตัวหรือความรู้ที่มีอยู่มามีอิทธิพลเหนือการแปลความหมายข้อมูล

ด้านสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน

          1. การจัดการตนเอง ระบุเป้าหมายการทำงาน ตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบภายในกลุ่มทำงานตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง และบริหารจัดการงานและเวลาได้อย่างเหมาะสมให้สามารถปฏิบัติกิจกรรม

ได้ภายในเวลาที่กำหนดอย่างถูกต้องและปลอดภัย รวมทั้งมีความซื่อสัตย์ในการบันทึกผลการทำกิจกรรม

          2. การสื่อสาร นำเสนอผลการทำกิจกรรม อภิปรายผล และสรุปผล ด้วยรูปแบบที่น่าสนใจและภาษาที่เข้าใจง่าย ใช้คำศัพท์และสัญลักษณ์ทางวิทยาศาสตร์ในการ อธิบายได้อย่างถูกต้อง

 

 

 

 

3. การรวมพลังทำงานเป็นทีม มีส่วนร่วมในการ วางแผนและทำงานเป็นทีม รวมทั้งประเมินและปรับปรุงกระบวนการทำงาน 

4. การคิดขั้นสูง การคิดอย่างมีวิจารณญาณ คิดสรุปผลการทำกิจกรรมเพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการแยกสารด้วยวิธีการระเหยแห้ง และการตกผลึก 

5. การอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์ ใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์มาอธิบายการแยกสารด้วยวิธีการระเหยแห้ง และการตกผลึก 

6. การแปลความหมายข้อมูลและการใช้ประจักษ์พยานทางวิทยาศาสตร์ วิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูลจากผลการทำกิจกรรมและลงข้อสรุปเกี่ยวกับการแยกสารด้วยวิธีการระเหยแห้ง และการตกผลึก

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

ด้านความรู้ 

          1. การตอบคำถามในใบงาน เกี่ยวกับการแยกสารละลายด้วยวิธีการระเหยแห้ง และการตกผลึก

ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

          โดยประเมินจาก

1. การอธิบายการแยกสารด้วยวิธีการระเหยแห้ง และการตกผลึก โดยใช้ข้อมูลจากการสำรวจ

2.  การนำเสนอข้อมูลที่ได้จากแยกองค์ประกอบ ของสารละลายโดยการระเหยแห้ง และการตกผลึก ในรูปแบบต่าง ๆ ที่เหมาะสม

ด้านจิตวิทยาศาสตร์

          โดยประมินจาก

 1. ความอยากรู้อยากเห็น กระตือรือร้น จากการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมตลอดกิจกรรม

2. การตอบคำถามในใบงาน แปลความหมายข้อมูลสอดคล้องกับผลการทำกิจกรรมอย่างเที่ยงตรง โดยไม่นำความเชื่อส่วนตัวหรือความรู้ที่มีอยู่มามีอิทธิพลเหนือการแปลความหมายข้อมูล

ด้านสมรรถนะ

          โดยประเมินจาก

1. การจัดการตนเองโดยระบุเป้าหมาย วางแผน  บริหารงาน กำกับตนเอง จัดการเวลาได้อย่างเหมาะสมให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมได้ภายในเวลาที่กำหนดอย่างถูกต้องและปลอดภัย รวมทั้งมีความซื่อสัตย์ในการบันทึกผลการทำกิจกรรม

2. การสื่อสาร โดยนำเสนอผลการทำกิจกรรม อภิปรายผล และสรุปผลการทำกิจกรรม ด้วยรูปแบบที่น่าสนใจและภาษาที่เข้าใจง่าย ใช้คำศัพท์และสัญลักษณ์ทางวิทยาศาสตร์ในการอธิบายได้อย่างถูกต้อง

3. การรวมพลังทำงานเป็นทีม โดยมีส่วนร่วมในการวางแผนปฏิบัติกิจกรรม และลงมือปฏิบัติ รวมทั้งประเมินและปรับปรุงกระบวนการทำงาน

4. การคิดขั้นสูง การคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยสรุปผลการทำกิจกรรมเพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการแยกสารด้วยวิธีการระเหยแห้ง และการตกผลึก 

5. การอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์ โดยใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์มาอธิบายการแยกสารด้วยวิธีการระเหยแห้ง และการตกผลึก 

6. การแปลความหมายข้อมูลและการใช้ประจักษ์พยานทางวิทยาศาสตร์ จากการตอบคำถามในใบงาน ซึ่งนักเรียนวิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูลจากผลการทำกิจกรรมและลงข้อสรุปเกี่ยวกับการแยกสารด้วยวิธีการระเหยแห้ง และการตกผลึก

         เครื่องมือ

ใบงานที่ 2 Exit ticket เรื่อง การแยกสารโดยการระเหยแห้งและการตกผลึก

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 น้ำเพื่อชีวิต
ชั่วโมง น้ำเพื่อชีวิต
เรื่อง การทำน้ำให้สะอาด (2) 29 มิ.ย. 66 (มีใบงาน ใบกิจกรรม)