สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การระเหยแห้งใช้ในการแยกสารละลายซึ่งประกอบด้วยตัวละลายที่เป็นของแข็งในตัวทำละลายที่เป็นของเหลวและมีจุดเดือดต่างกันโดยใช้ความร้อนในการระเหยออกไปจนหมด

เหลือแต่ตัวละลาย การตกผลึกใช้แยกสารละลายที่ประกอบด้วยตัวละลายที่เป็นของแข็งในตัวทำละลายที่เป็นของเหลวและตัวละลายที่เป็นของแข็งมีสถาพละลายได้เปลี่ยนแปลงเมื่ออุณหถูมิเปลี่ยน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ว 2.1 ม.2/1 ว 2.1 ม.2/2

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

1. สังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อแยกองค์ประกอบของสารละลายด้วยวิธีการระเหยแห้ง และการตกผลึก 

2. ใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในการวัดปริมาณที่เกี่ยวข้อง

ด้านจิตวิทยาศาสตร์

1. กระตือรือร้น อยากรู้อยากเห็น มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม

2. บันทึกผลการทำกิจกรรมตามข้อมูลที่สังเกตและรวบรวมอย่างซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา

3. มุ่งมั่นอดทน ตั้งใจและรับผิดชอบในการทำกิจกรรมเพื่อให้ได้หลักฐาน นำไปสู่การอธิบายหรือลงข้อสรุป

ด้านสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน

1. การจัดการตนเอง ระบุเป้าหมายการทำงาน ตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบภายในกลุ่มทำงานตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง และบริหารจัดการงานและเวลาได้อย่างเหมาะสมให้สามารถปฏิบัติกิจกรรม

    ได้ภายในเวลาที่กำหนดอย่างถูกต้องและปลอดภัย รวมทั้งมีความซื่อสัตย์ในการบันทึกผลการทำกิจกรรม

2. การรวมพลังทำงานเป็นทีม มีส่วนร่วมในการ วางแผนและทำงานเป็นทีม

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

          โดยประเมินจาก

1. การสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อแยกองค์ประกอบของสารละลายด้วยวิธีการระเหยแห้ง และการตกผลึก 

2. การใช้เครื่องมือที่เหมาะสมในการวัดปริมาณที่เกี่ยวข้อง

ด้านจิตวิทยาศาสตร์

          โดยประมินจาก

1. ความอยากรู้อยากเห็น กระตือรือร้น จากการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมตลอดกิจกรรม

2. ความซื่อสัตย์ในการบันทึกผลการทำกิจกรรมตามข้อมูลที่สังเกตและรวบรวมได้

3. ความตั้งใจและรับผิดชอบในการทำกิจกรรมเพื่อให้ได้หลักฐาน นำไปสู่การอธิบายหรือลงข้อสรุป

ด้านสมรรถนะ

          โดยประเมินจาก

1. การจัดการตนเองโดยระบุเป้าหมาย วางแผน  บริหารงาน กำกับตนเอง จัดการเวลาได้อย่างเหมาะสมให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมได้ภายในเวลาที่กำหนดอย่างถูกต้องและปลอดภัย รวมทั้งมีความซื่อสัตย์ในการบันทึกผลการทำกิจกรรม

2. การรวมพลังทำงานเป็นทีม โดยมีส่วนร่วมในการวางแผนปฏิบัติกิจกรรม และลงมือปฏิบัติ 

เครื่องมือ

- ใบกิจกรรมที่ 1 แยกสารโดยการระเหยแห้งและการตกผลึกได้อย่างไร

- ใบงานที่ 1 แยกสารโดยการระเหยแห้งและการตกผลึกได้อย่างไร

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 น้ำเพื่อชีวิต
ชั่วโมง น้ำเพื่อชีวิต
เรื่อง การทำน้ำให้สะอาด (1) 29 มิ.ย. 66 (มีใบงาน ใบกิจกรรม)