สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เรียนรู้เกี่ยวกับแอลกอฮอล์กำจัดเชื้อโรค จากนั้นออกแบบและเตรียมสารละลายเอทิล แอลกอฮอล์ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ว 2.1 ม.2/6

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1.อธิบายการเตรียมสารละลายสำหรับใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง

2. อธิบายการนำความรู้เรื่องความเข้มข้นของสารละลายมาใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

3. นำความรู้เรื่องสารละลายไปใช้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน โดยบูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม

ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

1. ใช้กระบอกตวงวัดปริมาตรน้ำและเอทิลแอลกอฮอล์

2. ใช้ข้อมูลจากการสำรวจและการสืบค้นข้อมูลมาอธิบายแนวทางการเตรียมสารละลายแอลกอฮอล์

3. กำหนดและควบคุมตัวแปรในการทดลองเตรียมสารละลายแอลกอฮอล์

4. ออกแบบการทดลอง ปฏิบัติการทดลองและออกแบบตารางบันทึกผลการทดลอง เตรียมสารละลายแอลกอฮอล์ เพื่อตรวจสอบสมมติฐานที่กำหนดไว้

ด้านจิตวิทยาศาสตร์

1.แสดงความกระตือรือร้น อยากรู้อยากเห็น มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม

2. บันทึกผลการทำกิจกรรมตามข้อมูลที่สังเกตและรวบรวมอย่างซื่อสัตย์

3. มุ่งมั่นอดทน ตั้งใจและรับผิดชอบในการทำ กิจกรรมเพื่อให้ได้หลักฐานที่นำไปสู่การอธิบายหรือลงข้อสรุป

4. วัตถุวิสัย แปลความหมายข้อมูลให้สอดคล้องกับผลการทำกิจกรรมอย่างเที่ยงตรง โดยไม่นำความเชื่อส่วนตัวหรือความรู้ที่มีอยู่มามีอิทธิพลเหนือการแปลความหมายข้อมูล

ด้านสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน

1. การจัดการตนเอง ระบุเป้าหมายการทำงาน ตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบภายในกลุ่มทำงานตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง และบริหารจัดการงานและเวลาได้อย่างเหมาะสมให้สามารถปฏิบัติกิจกรรม ออกแบบการเตรียมสารละลายแอลกอฮอล์ได้ภายในเวลาที่กำหนดอย่างถูกต้องและปลอดภัย รวมทั้งมีความซื่อสัตย์ในการบันทึกผลการทำกิจกรรม

2. การรวมพลังทำงานเป็นทีม มีส่วนร่วมในการ วางแผนและทำงานเป็นทีม เพื่อปฏิบัติกิจกรรมออกแบบวิธีการเตรียมสารละลายแอลกอฮอล์ เพื่อใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย และลงมือปฏิบัติ ประเมินและปรับปรุงกระบวนการทำงาน 

3. การคิดขั้นสูง การคิดอย่างมีวิจารณญาณ รวบรวมข้อมูลและประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่หลากหลาย เพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูล ระบุปัญหา และคิดหาวิธีแก้ปัญหาเกี่ยวกับการเตรียมสารละลายแอลกอฮอล์เพื่อใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

ด้านความรู้ 

1. การตอบคำถามในใบงาน เกี่ยวกับการเตรียมสารละลายเอทิล แอลกอฮอล์ที่มีความเข้มข้นไม่น้อยกว่า 70% โดยปริมาตรต่อปริมาตร

ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

          โดยประเมินจาก

1. การใช้กระบอกตวงวัดปริมาตรน้ำและเอทิลแอลกอฮอล์

2. การใช้ข้อมูลจากการสำรวจและการสืบค้นข้อมูล มาอธิบายแนวทางการเตรียมสารละลายเอทิล แอลกอฮอล์

3. การกำหนดและควบคุมตัวแปรในการทดลองสารละลายแอลกอฮอล์ อย่างถูกต้องครบถ้วน

4. การออกแบบการทดลอง ปฏิบัติการทดลองและออกแบบตารางบันทึกผลการทดลอง เตรียมสารละลายแอลกอฮอล์ เพื่อตรวจสอบสมมติฐานที่กำหนดไว้

ด้านจิตวิทยาศาสตร์

          โดยประมินจาก

1. การสังเกตพฤติกรรมที่แสดงถึงความกระตือรือร้น อยากรู้อยากเห็น มีส่วนร่วมใน การทำกิจกรรม ตลอดกิจกรรม

2. การสังเกตพฤติกรรมที่แสดงถึงความซื่อสัตย์ในการสังเกตการบันทึกผลการทำกิจกรรมตามข้อมูลที่สังเกตและรวบรวมได้

3. การสังเกตพฤติกรรมที่แสดงถึงความมุ่งมั่น อดทน ความตั้งใจและรับผิดชอบในการทำกิจกรรมเพื่อให้ได้หลักฐาน นำไปสู่การอธิบายหรือลงข้อสรุป

4. วัตถุวิสัย จากการตอบคำถามในใบงาน แปลความหมายข้อมูลสอดคล้องกับผลการทำกิจกรรมอย่างเที่ยงตรง โดยไม่นำความเชื่อส่วนตัวหรือความรู้ที่มีอยู่มามีอิทธิพลเหนือการแปลความหมายข้อมูล

ด้านสมรรถนะ

          โดยประเมินจาก

1. การจัดการตนเองโดยระบุเป้าหมาย วางแผน  บริหารงาน กำกับตนเอง จัดการเวลาได้อย่างเหมาะสมให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมออกแบบ การเตรียมสารละลายแอลกอฮอล์ได้ภายในเวลาที่กำหนดอย่างถูกต้องและปลอดภัย รวมทั้งมีความซื่อสัตย์ในการบันทึกผลการทำกิจกรรม

2. การรวมพลังทำงานเป็นทีม โดยมีส่วนร่วมในการวางแผนปฏิบัติกิจกรรม ออกแบบวิธีการเตรียมสารละลายแอลกอฮอล์เพื่อใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย และลงมือปฏิบัติ ประเมิน และปรับปรุงกระบวนการทำงาน

3. การคิดขั้นสูง การคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยรวบรวมข้อมูลและประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่หลากหลาย เพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์ข้อมูล ระบุปัญหา และคิดหาวิธีแก้ปัญหาเกี่ยวกับการเตรียมสารละลายแอลกอฮอล์เพื่อใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน

เครื่องมือ

- ใบกิจกรรมที่ 1  เตรียมสารละลายเอทิล แอลกอฮอล์ได้อย่างไร 

- ใบงานที่ 1 เตรียมสารละลายเอทิล แอลกอฮอล์ได้อย่างไร 

- ใบความรู้ที่ 1 เรื่อง แอลกอฮอล์กำจัดเชื้อโรค

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 น้ำเพื่อชีวิต
ชั่วโมง น้ำเพื่อชีวิต
เรื่อง การใช้ประโยชน์จากความรู้เรื่องสารละลาย (2) 26 มิ.ย. 66 (มีใบงาน ใบกิจกรรม)