สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การคำนวณเกี่ยวกับความเข้มข้นของสารละลายในหน่วยร้อยละโดยมวลต่อปริมาตร ในสถานการณ์ต่าง ๆ พิจารณาจากความสัมพันธ์ดังนี้ 

ร้อยละโดยมวลต่อปริมาตร = [มวลของตัวละลาย (g)/ปริมาตรของสารละลาย (cm³)] x 100 

หรือ ร้อยละโดยมวลต่อปริมาตร = [มวลของตัวละลาย (kg)/ปริมาตรของสารละลาย (L)] x 100

การคำนวณเกี่ยวกับความเข้มข้นของสารละลายในหน่วยร้อยละโดยปริมาตรต่อปริมาตร ในสถานการณ์ต่าง ๆ พิจารณาจากความสัมพันธ์ดังนี้

ร้อยละโดยปริมาตรต่อปริมาตร = [ปริมาตรของตัวละลาย (cm³)/ปริมาตรของสารละลาย (cm³)] x 100

หรือ ร้อยละโดยมวลต่อปริมาตร = [ปริมาตรของตัวละลาย( L)/ปริมาตรของสารละลาย (L)] x 100 

          การคำนวณเกี่ยวกับความเข้มข้นของสารละลายในหน่วยร้อยละโดยมวลต่อมวล ในสถานการณ์ต่าง ๆ พิจารณาจากความสัมพันธ์ดังนี้

ร้อยละโดยมวลต่อมวล = [มวลของตัวละลาย (g)/มวลของสารละลาย(g)] x 100

หรือ ร้อยละโดยมวลต่อมวล = [มวลของตัวละลาย (kg)/มวลของสารละลาย (kg)] x 100

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ว 2.1 ม.2/5

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

  1. ระบุปริมาณตัวละลายในสารละลายในหน่วยความเข้มข้นเป็นร้อยละโดยมวลต่อปริมาตร ร้อยละโดยปริมาตรต่อปริมาตร และร้อยละโดยมวลต่อมวล

ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

          1. คำนวณความเข้มข้นของสารละลายในหน่วยร้อยละโดยปริมาตรต่อปริมาตร ร้อยละโดยมวลต่อปริมาตร และร้อยละโดยมวลต่อมวล

ด้านจิตวิทยาศาสตร์

          1. มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม ด้วยความสนใจ และกระตือรือร้น

2. ตั้งใจและรับผิดชอบในการทำกิจกรรมเพื่อให้ ได้หลักฐาน นำไปสู่การอธิบายหรือลงข้อสรุปด้วยความมุ่งมั่นอดทน

ด้านสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน

          1. การจัดการตนเอง ระบุเป้าหมายการทำงาน ตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบภายในกลุ่ม ทำงานตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง และบริหารจัดการงานและเวลา ให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมให้สำเร็จลุล่วง

          2. การรวมพลังทำงานเป็นทีม มีส่วนร่วมในกระบวนการทำงานเป็นทีม มีการสะท้อนการทำงานและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการทำงาน รวมทั้งยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างภายในกลุ่ม

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

ด้านความรู้ 

1. การตอบคำถามในใบงาน เกี่ยวกับการ คำนวณหาความเข้มข้นของสารละลายในหน่วยร้อยละ 

ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

          โดยประเมินจาก

1. การใช้จำนวน จากการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายในหน่วยร้อยละโดยปริมาตรต่อปริมาตร ร้อยละโดยมวลต่อปริมาตร และร้อยละโดยมวลต่อมวล

ด้านจิตวิทยาศาสตร์

          โดยประมินจาก

1. ความอยากรู้อยากเห็น กระตือรือร้น จากการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมตลอดกิจกรรม

2. ความมุ่งมั่นอดทน จากการสังเกตพฤติกรรมที่แสดงถึงความตั้งใจและรับผิดชอบในการทำกิจกรรมเพื่อให้ได้หลักฐานที่นำไปสู่การอธิบายหรือลงข้อสรุป

ด้านสมรรถนะ

          โดยประเมินจาก

1. การจัดการตนเอง จากการสังเกตพฤติกรรมระหว่างการทำงานและการบันทึกผลการทำกิจกรรมที่สะท้อนการระบุเป้าหมายการทำงานตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบภายในกลุ่ม การทำงานตามบทบาทหน้าที่ของตนเองอย่างมีวินัย การทำงานของตนเองได้ตามเวลาจนบรรลุเป้าหมายตามบทบาทที่ตนเองได้รับ 

2. การรวมพลังทำงานเป็นทีม จากการสังเกตพฤติกรรมระหว่างปฏิบัติกิจกรรม และการบันทึกผลการทำกิจกรรมที่สะท้อนการมีส่วนร่วมในกระบวนการทำงาน โดยทำความเข้าใจเป้าหมายของการทำงาน ระบุภาระงาน วางแผนการทำงานผ่านการระดมความคิด แบ่งบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบภายในกลุ่ม และทำงานร่วมกันจนบรรลุเป้าหมาย ตลอดจนมีส่วนร่วมในการสะท้อนการทำงาน ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการทำงาน และการยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างภายในกลุ่ม

เครื่องมือ

- ใบกิจกรรมที่ 2 คำนวณหาความเข้มข้นของสารละลายในหน่วยร้อยละได้อย่างไร

- ใบงานที่ 3 คำนวณหาความเข้มข้นของสารละลายในหน่วยร้อยละได้อย่างไร

- ใบงานที่ 4 Exit ticket เรื่องโจทย์ชวนคิดเกี่ยวกับความเข้มข้นของสารละลายในหน่วยร้อยละ

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 น้ำเพื่อชีวิต
ชั่วโมง น้ำเพื่อชีวิต
เรื่อง การระบุปริมาณสารที่ละลายในน้ำ (3) 22 มิ.ย. 66 (มีใบงาน ใบกิจกรรม )