สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ชนิดตัวทำละลาย ชนิดตัวละลาย และความดัน ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีผลต่อสภาพละลายได้ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ เช่น

การเพิ่มและลดอุณหภูมิในการตกผลึก การเลือกใช้ตัวทำละลายและตัวละลายที่เหมาะสมในการสกัดสีจากพืช การเพิ่มอุณหภูมิให้เกลือละลายได้มากขึ้น

ในการเตรียมน้ำเกลือทำไข่เค็ม การเก็บรักษาความซ่าของน้ำอัดลมไว้ โดยปิดฝาขวดน้ำอัดลมให้แน่นเพื่อรักษาความดัน และแช่เย็นเพื่อเพิ่มสภาพละลายได้

ของแก๊สในสารละลาย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ว 2.1 ม.2/4

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

          1. อธิบายผลของชนิดของตัวละลายและตัวทำละลายต่อสภาพละลายได้ของสาร

ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

          1. นำข้อมูลจากการสืบค้นมาอธิบายการใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงปัจจัยที่มีผลต่อสภาพละลายได้ของสารได้อย่างสมเหตุสมผล

ด้านจิตวิทยาศาสตร์

          1. อยากรู้อยากเห็น กระตือรือร้นในการตรวจ สอบข้อมูลตามที่สงสัย

2. มุ่งมั่นอดทน ตั้งใจและรับผิดชอบในการทำกิจกรรมเพื่อให้ได้หลักฐาน นำไปสู่การอธิบายหรือลงข้อสรุป

ด้านสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน

1. การจัดการตนเอง ระบุเป้าหมายการทำงาน ตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบภายในกลุ่มทำงานตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง และบริหารจัดการงานและเวลาให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมให้สำเร็จลุล่วง

2. การสื่อสาร นำเสนอผลการทำกิจกรรม อภิปรายผล และสรุปผลการทำกิจกรรมที่ครอบคลุม สอดคล้องกับผลการทำกิจกรรม ด้วยรูปแบบและภาษาที่เหมาะสมเข้าใจง่าย ใช้คำศัพท์และสัญลักษณ์ทางวิทยาศาสตร์ในการ อธิบายได้อย่างถูกต้อง

3. การรวมพลังทำงานเป็นทีม มีส่วนร่วมในกระบวนการทำงานเป็นทีม มีการสะท้อนการทำงานและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการทำงาน รวมทั้งยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างภายในกลุ่ม 

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

ด้านความรู้ 

          1. การตอบคำถามในใบงาน และการนำเสนอผลการทำกิจกรรมเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงปัจจัยที่มีผลต่อสภาพละลายได้ของสาร

ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

          โดยประเมินจาก

1. การลงความเห็นจากข้อมูล จากการนำข้อมูลจากการสืบค้นมาอธิบายการใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงปัจจัยที่มีผลต่อสภาพละลายได้ของสารได้อย่างสมเหตุสมผล

ด้านจิตวิทยาศาสตร์

          โดยประมินจาก

1. ความอยากรู้อยากเห็น จากการสังเกตพฤติกรรมที่แสดงถึงความอยากรู้อยากเห็น กระตือรือร้น มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม

2. ความมุ่งมั่นอดทน จากการสังเกตพฤติกรรมที่แสดงถึงความตั้งใจและรับผิดชอบในการทำกิจกรรมเพื่อให้ได้หลักฐาน นำไปสู่การอธิบายหรือลงข้อสรุป

ด้านสมรรถนะ

          โดยประเมินจาก

1. การจัดการตนเอง จากการสังเกตพฤติกรรมระหว่างการทำงานและการบันทึกผลการทำกิจกรรมที่สะท้อนการระบุเป้าหมายการทำงานตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบภายในกลุ่ม

การทำงานตามบทบาทหน้าที่ของตนเองอย่างมีวินัย การทำงานของตนเองได้ตามเวลาจนบรรลุเป้าหมายตามบทบาทที่ตนเองได้รับ

2. การสื่อสาร โดยนำเสนอผลการทำกิจกรรม อภิปรายผล และสรุปผลการทำกิจกรรมที่ครอบคลุมสอดคล้องกับผลการทำกิจกรรม ด้วยรูปแบบและภาษาที่เหมาะสมเข้าใจง่าย

ใช้คำศัพท์และสัญลักษณ์ทางวิทยาศาสตร์ในการอธิบายได้อย่างถูกต้อง

3. การรวมพลังทำงานเป็นทีม จากการสังเกตพฤติกรรมระหว่างการทำงานและการบันทึกผลการทำกิจกรรมที่สะท้อนการมีส่วนร่วมในกระบวนการทำงาน โดยทำความเข้าใจ

เป้าหมายของการทำงาน ระบุภาระงาน วางแผนการทำงานผ่านการระดมความคิดแบ่งบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบภายในกลุ่มและทำงานร่วมกันจนบรรลุเป้าหมายตลอดจน

มีส่วนร่วมในการสะท้อนการทำงาน ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการทำงานและการยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างภายในกลุ่ม

เครื่องมือ

- ใบกิจกรรมที่ 4 ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อสภาพละลายได้นำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไร

- ใบงานที่ 7 ปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อสภาพละลายได้นำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไร

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 น้ำเพื่อชีวิต
ชั่วโมง น้ำเพื่อชีวิต
เรื่อง ปริมาณสารที่ละลายได้มากที่สุดในน้ำ (6) 15 มิ.ย. 66 (มีใบงาน ใบกิจกรรม และใบความรู้)