สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ชนิดของตัวละลายและตัวทำละลายมีผลต่อสภาพละลายได้ของสาร การเตรียมสารละลายต้อคำนึงถึงความเหมาะสมระหว่างตัวละลายและตัวทำละลาย น้ำเป็นตัวทำละลายที่ดี สารหลายชนิดละลายได้ดีในน้ำ น้ำจึงใช้เป็นตัวทำละลาย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ว 2.1 ม.2/4

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

1. ระบุตัวแปรต้น ตัวแปรที่ต้องการศึกษา และควบคุมตัวแปรอื่นที่เกี่ยวข้องในการทดลองเรื่องผลของชนิดตัวละลาย ชนิดตัวทำละลาย ที่มีต่อสภาพละลายได้ของสาร

2. ออกแบบการทดลอง ปฏิบัติการทดลอง และออกแบบตารางบันทึกผลการทดลองเรื่องผลของชนิดตัวละลาย ชนิดตัวทำละลาย ที่มีต่อสภาพละลายได้ของสาร เพื่อทดสอบสมมติฐานที่กำหนดไว้

ด้านจิตวิทยาศาสตร์

1. อยากรู้อยากเห็น กระตือรือร้นในการตรวจ สอบข้อมูลตามที่สงสัย

 ด้านสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน

1. การรวมพลังทำงานเป็นทีม มีส่วนร่วมในกระบวนการทำงานเป็นทีม 

2. การคิดขั้นสูง : การคิดสร้างสรรค์ ออกแบบการทดลองเพื่อตรวจสอบปัจจัยที่มีผลต่อสภาพละลายได้ของสาร โดยใช้วิธีการที่ต่างจากกลุ่มอื่น หรือปรับปรุงวิธีการจากต้นแบบ และควบคุมตัวแปรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างครอบคลุม

การวัดผลและประเมินผล

 วิธีการ

ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

          โดยประเมินจาก

           1. การกำหนดและควบคุมตัวแปร จากการกำหนดตัวแปรต้น ตัวแปรตาม และตัวแปรควบคุมในการทดลองเรื่องผลของชนิดตัวละลาย ชนิดตัวทำละลาย ที่มีต่อสภาพละลายได้ของสารได้ถูกต้อง

           2. ทักษะการทดลอง โดยออกแบบการทดลอง ปฏิบัติการทดลอง และออกแบบตารางบันทึกผลการทดลองเรื่องผลของชนิดตัวละลาย ชนิดตัวทำละลาย ที่มีต่อสภาพละลายได้ของสาร

                เพื่อทดสอบสมมติฐานที่กำหนดไว้อย่างถูกต้องเหมาะสม

ด้านจิตวิทยาศาสตร์

          โดยประเมินจาก

           1. ความอยากรู้อยากเห็น จากการสังเกตพฤติกรรมที่แสดงถึงความอยากรู้อยากเห็น กระตือรือร้น มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม

ด้านสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน

          โดยประเมินจาก

1. การรวมพลังทำงานเป็นทีม จากการสังเกตพฤติกรรมระหว่างการทำงานและการบันทึกผลการทำกิจกรรมที่สะท้อนการมีส่วนร่วมในกระบวนการทำงาน โดยทำความเข้าใจเป้าหมายของการทำงาน ระบุภาระงาน วางแผนการทำงานผ่านการระดมความคิดแบ่งบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบภายในกลุ่ม

2. การคิดขั้นสูง : การคิดสร้างสรรค์ โดยออกแบบการทดลองเพื่อตรวจสอบปัจจัยที่มีผลต่อสภาพละลายได้ของสารโดยใช้วิธีการที่ต่างจากกลุ่มอื่น หรือปรับปรุงวิธีการจากต้นแบบ และควบคุมตัวแปรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างครอบคลุม

เครื่องมือ

- ใบกิจกรรมที่ 3 สภาพละลายได้ของสารขึ้นอยู่กับชนิดของตัวละลายและตัวทำละลายอย่างไร 

 - ใบงานที่ 5 สภาพละลายได้ของสารขึ้นอยู่กับชนิดของตัวละลายและตัวทำละลายอย่างไร

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 น้ำเพื่อชีวิต
ชั่วโมง น้ำเพื่อชีวิต
เรื่อง ปริมาณสารที่ละลายได้มากที่สุดในน้ำ (4) 8 มิ.ย. 66 (มีใบกิจกรรม)