สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นสภาพละลายได้ของสารส่วนใหญ่เพิ่มขึ้น แต่มีสารบางชนิดเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นสภาพละลายได้จะลดลง และสภาพละลายได้ของแก๊สจะลดลงเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น

ความดันเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อสภาพละลายได้ของสารที่มีสถานะแก๊ส ถ้าความดันสูงขึ้น สภาพละลายได้ของแก๊สจะเพิ่มขึ้น ซึ่งตรงกันข้ามกับอุณหภูมิ ถ้าอุณหภูมิสูงขึ้น

สภาพละลายได้ของแก๊สจะลดลง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ว 2.1 ม.2/4

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

1. ระบุตัวแปรต้น ตัวแปรที่ต้องการศึกษา และควบคุมตัวแปรอื่นที่เกี่ยวข้องในการทดลองเรื่องผลของอุณหภูมิที่มีต่อสภาพละลายได้ของสาร

2. ออกแบบการทดลอง ปฏิบัติการทดลอง และออกแบบตารางบันทึกผลการทดลองเรื่องผลของอุณหภูมิที่มีต่อสภาพละลายได้ของสาร เพื่อทดสอบสมมติฐานที่กำหนดไว้

ด้านจิตวิทยาศาสตร์

1. อยากรู้อยากเห็น กระตือรือร้นในการตรวจสอบข้อมูลตามที่สงสัย

ด้านสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน

1. การรวมพลังทำงานเป็นทีม มีส่วนร่วมในกระบวนการทำงานเป็นทีม

2. การคิดขั้นสูง : การคิดสร้างสรรค์ ออกแบบการทดลองเพื่อตรวจสอบปัจจัยที่มีผลต่อสภาพละลายได้ของสาร โดยใช้วิธีการที่ต่างจากกลุ่มอื่น หรือปรับปรุงวิธีการจากต้นแบบ และควบคุมตัวแปรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างครอบคลุม

การวัดผลและประเมินผล

ด้านความรู้ 

เครื่องมือ

- ใบกิจกรรมที่ 2 การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิส่งผลต่อสภาพละลายได้ของสารอย่างไร

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 น้ำเพื่อชีวิต
ชั่วโมง น้ำเพื่อชีวิต
เรื่อง ปริมาณสารที่ละลายได้มากที่สุดในน้ำ (3) 8 มิ.ย. 66 (มีใบงาน ใบกิจกรรม และใบความรู้)