สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

สารละลายอิ่มตัวเป็นสารละลายที่ตัวละลายไม่สามารถละลายได้อีกที่อุณหภูมิหนึ่ง ๆ ปริมาณตัวละลายที่มากที่สุดที่สามารถละลายได้ในตัวทำละลายจำนวนหนึ่งเรียกว่า

สภาพละลายได้ของสารในน้ำมีหน่วยเป็นกรัมของสารต่อน้ำ 100 กรัม หรืออาจมีหน่วยเป็นกรัมต่อลิตรของตัวละลาย ชนิดของตัวทำละลาย อุณหภูมิ ความดัน

เป็นปัจจัยที่มีผลต่อสภาพละลายได้ของสาร

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ว 2.1 ม.2/4

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

1. ระบุตัวแปรต้น ตัวแปรที่ต้องการศึกษา และควบคุมตัวแปรอื่นที่เกี่ยวข้องในการทดลองเรื่องผลของอุณหภูมิที่มีต่อสภาพละลายได้ของสาร

2. ออกแบบการทดลอง ปฏิบัติการทดลอง และออกแบบตารางบันทึกผลการทดลองเรื่องผลของอุณหภูมิที่มีต่อสภาพละลายได้ของสาร เพื่อทดสอบสมมติฐานที่กำหนดไว้

ด้านจิตวิทยาศาสตร์

1. อยากรู้อยากเห็น กระตือรือร้นในการตรวจสอบข้อมูลตามที่สงสัย

ด้านสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน

1. การรวมพลังทำงานเป็นทีม มีส่วนร่วมในกระบวนการทำงานเป็นทีม

2. การคิดขั้นสูง : การคิดสร้างสรรค์ ออกแบบการทดลองเพื่อตรวจสอบปัจจัยที่มีผลต่อสภาพละลายได้ของสาร โดยใช้วิธีการที่ต่างจากกลุ่มอื่น หรือปรับปรุงวิธีการจากต้นแบบ และควบคุมตัวแปรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้อย่างครอบคลุม

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

ด้านความรู้ 

เครื่องมือ

- ใบกิจกรรมที่ 2 การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิส่งผลต่อสภาพละลายได้ของสารอย่างไร

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 น้ำเพื่อชีวิต
ชั่วโมง น้ำเพื่อชีวิต
เรื่อง ปริมาณสารที่ละลายได้มากที่สุดในน้ำ (2) 1 มิ.ย. 66 (มีใบกิจกรรม)