สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

สารละลายอิ่มตัวเป็นสารละลายที่ตัวละลายไม่สามารถละลายได้อีกที่อุณหภูมิหนึ่ง ๆ ปริมาณตัวละลายที่มากที่สุดที่สามารถละลายได้ในตัวทำละลายจำนวนหนึ่งเรียกว่า

สะภาพละลายได้ของสารในน้ำมีหน่วยเป็นกรัมของสารต่อน้ำ 100 กรัม หรืออาจมีหน่วยเป็นกรัมต่อลิตรของตัวละลาย ชนิดของตัวทำละลาย อุณหภูมิ ความดัน

เป็นปัจจัยที่มีผลต่อสภาพละลายได้ของสาร

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ว 2.1 ม.2/4

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1. อธิบายความหมายของสภาพละลายได้ของสาร

ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

1. สังเกตการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อเติมเกลือลงในน้ำที่มีปริมาณคงที่ ณ อุณหภูมิหนึ่ง ๆ 

2. ใช้ช้อนตักสารวัดปริมาณเกลือและใช้กระบอกตวงวัดปริมาตรน้ำ

3. นำข้อมูลที่ได้จากการสังเกตการเปลี่ยนแปลงเมื่อเติมเกลือลงในน้ำที่มีปริมาณคงที่ ณ อุณหภูมิ หนึ่ง ๆ มาจัดกระทำและนำเสนอในรูปแบบที่เหมาะสม แสดงถึงความสัมพันธ์ของข้อมูล

ด้านจิตวิทยาศาสตร์

1. อยากรู้อยากเห็น กระตือรือร้นในการตรวจ สอบข้อมูลตามที่สงสัย

2. บันทึกผลการทำกิจกรรมตามข้อมูลที่สังเกตและรวบรวมอย่างซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา

3. มุ่งมั่นอดทน ตั้งใจและรับผิดชอบในการทำกิจกรรมเพื่อให้ได้หลักฐาน นำไปสู่การอธิบายหรือลงข้อสรุป

4. แปลความหมายข้อมูลให้สอดคล้องกับผลการทำกิจกรรมอย่างเที่ยงตรง โดยไม่นำความเชื่อส่วนตัวหรือความรู้ที่มีอยู่มามีอิทธิพลเหนือการแปลความหมายข้อมูล

ด้านสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน

1. การจัดการตนเอง ระบุเป้าหมายการทำงาน ตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบภายในกลุ่มทำงานตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง และบริหารจัดการงานและเวลาให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมให้เสร็จตามกำหนด รวมทั้งมีความซื่อสัตย์ในการบันทึกผลการทำกิจกรรม

2. การสื่อสาร นำเสนอผลการทำกิจกรรม  อภิปรายผล และสรุปผลการทำกิจกรรมที่ครอบคลุม สอดคล้องกับผลการทำกิจกรรม ด้วยรูปแบบและภาษาที่เหมาะสมเข้าใจง่าย ใช้คำศัพท์และสัญลักษณ์ทางวิทยาศาสตร์ในการ อธิบายได้อย่างถูกต้อง

3. การรวมพลังทำงานเป็นทีม มีส่วนร่วมในกระบวนการทำงานเป็นทีม มีการสะท้อนการทำงานและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการทำงาน รวมทั้งยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างภายในกลุ่ม 

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

ด้านความรู้ 

1. การตอบคำถามในใบงาน เกี่ยวกับสภาพละลายได้ของสาร 

ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

1. การสังเกต จากข้อมูลการบันทึกผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อเติมเกลือลงในน้ำที่มีปริมาณคงที่ ณ อุณหภูมิหนึ่ง ๆ

2. การวัด โดยใช้ช้อนตวงวัดปริมาณเกลือ และใช้กระบอกตวงวัดปริมาตรน้ำ และระบุหน่วยของการวัดได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

3. การจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูลจากการนำข้อมูลที่ได้จากการสังเกตการเปลี่ยนแปลงเมื่อเติมเกลือลงในน้ำที่มีปริมาณคงที่ ณ อุณหภูมิหนึ่ง ๆ มานำเสนอในรูปแบบต่าง ๆ อย่างถูกต้องและเหมาะสม ทำให้เข้าใจความหมายของข้อมูลได้ชัดเจน

ด้านจิตวิทยาศาสตร์

1. ความอยากรู้อยากเห็น จากการสังเกตพฤติกรรมที่แสดงถึงความอยากรู้อยากเห็น กระตือรือร้น มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม

2. ความซื่อสัตย์ จากการสังเกตการบันทึกผลการทำกิจกรรมตามข้อมูลที่สังเกตและรวบรวมได้

3. ความมุ่งมั่นอดทน จากการสังเกตพฤติกรรมที่แสดงถึงความตั้งใจและรับผิดชอบในการทำกิจกรรมเพื่อให้ได้หลักฐาน นำไปสู่การอธิบายหรือลงข้อสรุป

4. วัตถุวิสัย จากการจากการตอบคำถามในใบงาน แปลความหมายข้อมูลสอดคล้องกับผลการทำกิจกรรมอย่างเที่ยงตรง โดยไม่นำความ เชื่อส่วนตัวหรือความรู้ที่มีอยู่มามีอิทธิพลเหนือการแปลความหมายข้อมูล

ด้านสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน

1. การจัดการตนเอง จากการสังเกตพฤติกรรมระหว่างการทำงานและการบันทึกผลการทำกิจกรรมที่สะท้อนการระบุเป้าหมายการทำงานตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับผิดชอบภายในกลุ่ม การทำงานตามบทบาทหน้าที่ของตนเองอย่างมีวินัยจนบรรลุเป้าหมาย รวมทั้งมีความซื่อสัตย์ในการบันทึกผลการทำกิจกรรม

2. การสื่อสาร โดยนำเสนอผลการทำกิจกรรม อภิปรายผล และสรุปผลการทำกิจกรรมที่ครอบคลุมสอดคล้องกับผลการทำกิจกรรม ด้วยรูปแบบและภาษาที่เหมาะสมเข้าใจง่าย ใช้คำศัพท์และสัญลักษณ์ทางวิทยาศาสตร์ในการอธิบายได้อย่างถูกต้อง

3. การรวมพลังทำงานเป็นทีม จากการสังเกตพฤติกรรมระหว่างการทำงานและการบันทึกผลการทำกิจกรรมที่สะท้อนการมีส่วนร่วมในกระบวนการทำงาน โดยทำความเข้าใจเป้าหมายของการทำงาน ระบุภาระงาน วางแผนการทำงานผ่านการระดมความคิดแบ่งบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบภายในกลุ่มและทำงานร่วมกันจนบรรลุเป้าหมายตลอดจนมีส่วนร่วมในการสะท้อนการทำงาน ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการทำงานและการยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างภายในกลุ่ม

เครื่องมือ

- ใบกิจกรรมที่ 1 ละลายได้เท่าใด

- ใบงานที่ 1 ละลายได้เท่าใด

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 น้ำเพื่อชีวิต
ชั่วโมง น้ำเพื่อชีวิต
เรื่อง ปริมาณสารที่ละลายได้มากที่สุดในน้ำ (1) 1 มิ.ย. 66 (มีใบงาน ใบกิจกรรม)