สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

โครมาโทกราฟีเป็นวิธรการแยกสารผสมที่มีสมบัติการละลายในตัวทำละลายและการถูกดูดซับด้วยตัวดูดซับแตกต่างกัน

ทำให้สารแต่ละชนิดเคลื่อนที่ไปบนตัวดูดซับได้ต่างกันทำให้แยกองค์ประกอบของสารได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ว 2.1 ม.2/2

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายการใช้ตัวทำละลายแยกสารที่มีสีโดยวิธีโครมาโทกราฟีแบบกระดาษ

2. อธิบายวิธีแยกสารโดยวิธีโครมาโทกราฟีแบบกระดาษ

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

ด้านความรู้ 

1. การตอบคำถามในใบงานเกี่ยวกับการใช้ตัวทำละลายแยกสารโดยวิธีโครมาโทกราฟีแบบกระดาษอย่างถูกต้อง

ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

1. การลงความเห็นจากข้อมูล จากการอธิบายเกี่ยวกับการแยกสารโดยวิธีโครมาโทกราฟีแบบกระดาษ สังเกตการเปลี่ยนแปลงของจุดของหมึกและระยะทางที่หมึกเคลื่อนที่บนกระดาษโครมาโทกราฟี

2. การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป จากการนำข้อมูลจากการแยกสารที่มีสีโดยวิธีโครมาโทกราฟีแบบกระดาษ มาใช้ในการแปลความหมายข้อมูลและสรุปประโยชน์ของการแยกสารโดยวิธีโครมาโทกราฟีแบบกระดาษ

ด้านจิตวิทยาศาสตร์

1. ความอยากรู้อยากเห็น จากการสังเกตพฤติกรรมที่แสดงถึงความอยากรู้อยากเห็น กระตือรือร้นในการตรวจสอบข้อมูลตามที่สงสัย

2. วัตถุวิสัย จากการตอบคำถามในใบงาน แปลความหมายข้อมูลสอดคล้องกับผลการทำกิจกรรมอย่างเที่ยงตรง โดยไม่นำความเชื่อส่วนตัวหรือความรู้ที่มีอยู่มามีอิทธิพลเหนือการแปลความหมายข้อมูล

   8.2 เครื่องมือ

- ใบความรู้ที่ 2 เรื่อง การแยกสารโดยวิธีโครมาโทกราฟีแบบกระดาษ

- ใบงานที่ 4 Exit ticket เรื่อง การแยกสารโดยวิธีโครมาโทกราฟีแบบกระดาษ

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 น้ำเพื่อชีวิต
ชั่วโมง น้ำเพื่อชีวิต
เรื่อง การใช้ประโยชน์จากตัวทำละลายในการแยกสาร (4) 29 พ.ค. 66 (มีใบงาน)