สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

โครมาโทกราฟีเป็นวิธรการแยกสารผสมที่มีสมบัติการละลายในตัวทำละลายและการถูกดูดซับด้วยตัวดูดซับแตกต่างกัน

ทำให้สารแต่ละชนิดเคลื่อนที่ไปบนตัวดูดซับได้ต่างกันทำให้แยกองคือประกอบของสารได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ว 2.1 ม.2/2

 จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายการใช้ตัวทำละลายแยกสารที่มีสีโดยวิธีโครมาโทกราฟีแบบกระดาษ

2. อธิบายวิธีแยกสารโดยวิธีโครมาโท กราฟีแบบกระดาษ

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

ด้านความรู้ 

1. การตอบคำถามในใบงานเกี่ยวกับการใช้ตัวทำละลายแยกสารโดยวิธีโครมาโทกราฟีแบบกระดาษอย่างถูกต้อง

ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

1. การสังเกต จากข้อมูลการบันทึกผลการแยกสารที่มีสีโดยวิธีโครมาโทกราฟีแบบกระดาษ โดยสังเกตการเปลี่ยนแปลงของจุดของหมึก ระยะทางที่หมึกเคลื่อนที่ และจำนวนสีที่แยกได้บนกระดาษโครมาโทกราฟีและบันทึกสิ่งที่สังเกตได้

2. การวัด จากการใช้เครื่องมือที่เหมาะสมวัดระยะทางที่หมึกเคลื่อนที่ไปบนกระดาษโครมาโทกราฟี และใช้หน่วยการวัดที่เหมาะสม

3. การลงความเห็นจากข้อมูล จากการอธิบายเกี่ยวกับการแยกสารโดยวิธีโครมาโทกราฟีแบบกระดาษ สังเกตการเปลี่ยนแปลงของจุดของหมึกและระยะทางที่หมึกเคลื่อนที่บนกระดาษโครมาโทกราฟี

4. การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป จากการนำข้อมูลจากการแยกสารที่มีสีโดยวิธีโครมาโทกราฟีแบบกระดาษ มาใช้ในการแปลความหมายข้อมูลเพื่อลงข้อสรุปเกี่ยวกับหลักการแยกสารโดยวิธีโครมาโทกราฟีแบบกระดาษ

ด้านจิตวิทยาศาสตร์

1. ความอยากรู้อยากเห็น จากการสังเกตพฤติกรรมที่แสดงถึงความอยากรู้อยากเห็น กระตือรือร้น มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม

2. ความซื่อสัตย์ จากการสังเกตการบันทึกผลการทำกิจกรรมตามข้อมูลที่สังเกตและรวบรวมได้

3. ความมุ่งมั่นอดทน จากการสังเกตพฤติกรรมที่แสดงถึงความตั้งใจและรับผิดชอบในการทำกิจกรรมเพื่อให้ได้หลักฐาน นำไปสู่การอธิบายหรือลงข้อสรุป

4. วัตถุวิสัย จากการตอบคำถามในใบงาน แปลความหมายข้อมูลสอดคล้องกับผลการทำกิจกรรมอย่างเที่ยงตรง โดยไม่นำความเชื่อส่วนตัวหรือความรู้ที่มีอยู่มามีอิทธิพลเหนือการแปลความหมายข้อมูล

เครื่องมือ

- ใบกิจกรรมที่ 2 แยกสารจากหมึกได้อย่างไร

- ใบงานที่ 3 แยกสารจากหมึกได้อย่างไร

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 น้ำเพื่อชีวิต
ชั่วโมง น้ำเพื่อชีวิต
เรื่อง การใช้ประโยชน์จากตัวทำละลายในการแยกสาร (3) 25 พ.ค. 66 (มีใบกิจกรรม)