สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การแยกสารโดยวิธีการสกัดด้วยตัวทำละลายเหมาะกับการแยกสารที่สามารถละลายได้ดีในตัวทำละลายที่เลือกใช้ การเลือกตัวทำละลายที่เหมาะสมจะช่วยให้สามารถสกัดสาร

ที่ต้องการได้มากและไม่ทำให้สมบัติเปลี่ยนไป สารที่สกัดได้ผสมอยู่กับตัวทำละลาย จึงต้องแยกตัวทำละลายออกไป จึงจะได้สารที่ต้องการ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ว 2.1 ม.2/2

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายการใช้ตัวทำละลายแยกสารโดยวิธีการสกัดด้วยตัวทำละลาย

2. อธิบายวิธีแยกสารโดยวิธีการสกัดด้วยตัวทำละลาย

การวัดผลและประเมินผล

ด้านความรู้ 

1. การตอบคำถามในใบงานเกี่ยวกับการใช้ตัวทำ ละลายแยกสารโดยวิธีสกัดด้วยตัวทำละลายอย่างถูกต้อง

ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

1. การลงความเห็นจากข้อมูล จากการอธิบายเกี่ยวกับการแยกสารโดยวิธีการสกัดด้วยตัวทำละลายโดยใช้ข้อมูลสีและกลิ่นของสารที่ได้จากการใช้ตัวทำละลายที่ต่างกัน 

2. การตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุป จากการนำข้อมูลจากการแยกสารจากพืชสมุน ไพรโดยวิธีการสกัดด้วยตัวทำละลาย 

ด้านจิตวิทยาศาสตร์

1. ความอยากรู้อยากเห็น จากการสังเกตพฤติกรรมที่แสดงถึงความอยากรู้อยากเห็น กระตือรือร้นในการตรวจสอบข้อมูลตามที่สงสัย

2. วัตถุวิสัย จากการตอบคำถามในใบงาน แปลความหมายข้อมูลสอดคล้องกับผลการทำกิจกรรมแยกสารโดยวิธีสกัดตัวทำละลายอย่างเที่ยงตรง โดยไม่นำความเชื่อส่วนตัวหรือความรู้ที่มีอยู่มามีอิทธิพลเหนือการแปลความหมายข้อมูล

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 น้ำเพื่อชีวิต
ชั่วโมง น้ำเพื่อชีวิต
เรื่อง การใช้ประโยชน์จากตัวทำละลายในการแยกสาร (2) 25 พ.ค. 66 (มีใบงาน ใบกิจกรรม และใบความรู้)