สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การใช้ตัวทำละลายที่เหมาะสมสามารถสกัดสารที่ต้องการออกจากพืชได้ และตัวทำละลายที่ต่างกันสามารถละลายสารจากพืชได้ต่างกัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

- ว 2.1

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1. อธิบายการใช้ตัวทำละลายแยกสารโดยวิธีการสกัดด้วยตัวทำละลาย

2. อธิบายวิธีแยกสารโดยวิธีการสกัดด้วยตัวทำละลาย

ด้านทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

1. สังเกต รวบรวมข้อมูลและบันทึกผลการแยกสารจากพืชสมุนไพรโดยวิธีสกัดด้วยตัวทำละลาย

2. อธิบายและลงความเห็นเกี่ยวกับการแยกสารโดยวิธีการสกัดด้วยตัวทำละลายโดยใช้ข้อมูลจากการสังเกตสีและกลิ่นของสารที่ได้จากการใช้ตัวทำละลายที่ต่างกัน

3. ตีความหมายข้อมูลจากการสังเกตสีและกลิ่นของสารที่ได้จากการใช้ตัวทำละลายที่ต่างกัน เพื่อลงข้อสรุปเกี่ยวกับการใช้ตัวทำละลายแยกสารโดยวิธีการสกัดด้วยตัวทำละลาย

ด้านจิตวิทยาศาสตร์

 1. อยากรู้อยากเห็น กระตือรือร้นในการตรวจสอบข้อมูลตามที่สงสัย

              2. บันทึกผลการทำกิจกรรมตามข้อมูลที่สังเกตและรวบรวมอย่างซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา

3. มุ่งมั่นอดทน ตั้งใจและรับผิดชอบในการทำกิจกรรมเพื่อให้ได้หลักฐาน นำไปสู่การอธิบายหรือลงข้อสรุป

4. แปลความหมายข้อมูลให้สอดคล้องกับผลการทำกิจกรรมแยกสารออกจากพืชอย่างเที่ยงตรง โดยไม่นำความเชื่อส่วนตัวหรือความรู้ที่มีอยู่มามีอิทธิพลเหนือการแปลความหมายข้อมูล

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

- ใบงาน เรื่อง การใช้ประโยชน์จากตัวทำละลายในการแยกสาร

เครื่องมือ

- ใบงาน เรื่อง การใช้ประโยชน์จากตัวทำละลายในการแยกสาร

ปีการศึกษา 2566 / 1
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 น้ำเพื่อชีวิต
ชั่วโมง น้ำเพื่อชีวิต
เรื่อง การใช้ประโยชน์จากตัวทำละลายในการแยกสาร (1) 22 พ.ค. 66 (มีใบงาน ใบกิจกรรม)